Mandag 13. september avgjøres det hvem som skal styre landet de neste fire årene, og dermed sette sitt preg på den fremtidige samfunnsutviklingen. Din Hørsel har stilt fire spørsmål til de ni partiene som i dag er representert på Stortinget om ulike sider ved vår hørselsomsorg.

Tirsdag: Nasjonal hørselsplan

Onsdag: Ventetid

I dag: Kompetanse i hørselsomsorgen

Fredag: Skole

Du kan også lese alle artiklene samlet i Din Hørsels digitale utgave.

Se HLFs valgvideo nederst i saken.

KOMPETANSE

«Det er generelt lav kompetanse om hørsel blant ansatte i helsevesenet, spesielt i eldreomsorgen. Blant annet viser forskning at uoppdaget hørselstap er den viktigste enkeltårsaken til utvikling av demens. Hva vil partiet gjøre for å heve hørselskompetansen?

BEDRE KOMPETANSE. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil øke den hørselsfaglige kompetansen i kommunehelsetjenesten. Foto. Ap
BEDRE KOMPETANSE. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil øke den hørselsfaglige kompetansen i kommunehelsetjenesten. Foto. Ap

Ap: Arbeiderpartiet vil øke hørselsfaglig kompetanse i kommunehelsetjenesten. Vi vil ha en gjennomgang av avtalene mellom helseforetakene og øre-nese-hals-spesialister, for å bedre samhandlingen og pasientoppfølgingen. Vi vil styrke forebygging av hørselstap, og jobbe for at hørselstesting for å oppdage begynnende hørselstap skal gjøres så tidlig som mulig.

Høyre: For å øke kompetansen om hørsel blant ansatte vil det være viktig å fokusere på hvordan vi kan øke kompetansen og minske forskjellene i kommunene. Vi må ta en gjennomgang av organisering og se hvordan vi ikke bare kan øke ressursene der det er behov, men også fordele ressursene i spesialisthelsetjenesten slik at det treffer riktig. En utfordring er at det blir flere eldre i vårt samfunn. Aldersbetinget hørselshemming må det tilrettelegges for i spesialisthelsetjenesten. Høyres «leve hele livet»-reform skal bidra til at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og kan leve aktive og selvstendige liv. Et av tiltakene som helseministeren har gitt i oppdrag til helsedirektoratet er å vurdere flere ambulerende audiografer, og at avtalespesialistene kan gis flere oppgaver. Det kan være viktige tiltak for å øke hørselskompetansen ut i eldreomsorgen, og å sikre at flere hørselstap oppdages.

Frp: Mennesker som på grunn av aldring har behov for pleie og hjelp i hverdagen, skal oppleve et samfunn som tar vare på dem. Frp vil styrke veiledningen for hørselshemmede i kommunene, og øke kompetansen til helsepersonell om hørselstap. Kompetansehevingen bør baseres på de gode resultatene fra Ringerriksprosjektet, og etterutdanning for å øke hørselsfaglig kompetanse. Alle i helse- og omsorgstjenestene må ha tilgang på oppdatert veiledningsmateriell om hørselstap.

Sp: Senterpartiet mener at bedre hørselstesting er viktig for å oppdage begynnende hørselstap så tidlig som mulig. Vi ønsker også en gjennomgang av oppfølgingen som tilbys høreapparatbrukere, gjennomgang og mulig utvidelse av ordningen med hørselshjelpere, økt kapasitet ved hørselssentralene, bedre samhandlingen og pasientoppfølgingen og tilrettelegging for forskning og utvikling. Det må bli bedre mulighet for etter- og videreutdanning, og kunnskap om hørselstap må bli en del av utdanning av helsepersonell.

SV: Vi har her i landet gode kompetansemiljøer på hørsel, for eksempel Statped. SV ønsker sammen med disse miljøene og interesseorganisasjonene som HLF å drøfte nødvendige tiltak for å heve hørselskompetansen. Vi vil støtte oss på fagmiljøene og brukerorganisasjonene når det gjelder hvilke tiltak som nå er viktigst.

Venstre: Venstre har sørget for en historisk opptrapping av kommunalt ansatte med helsekompetanse. Det arbeidet må fortsette. Det er dessverre ikke bare på hørsel det mangler kompetanse. Det blir viktig å få flere til å velge helsesektoren fremover, og vi må sørge for å utdanne nok kvalifisert personell. Venstre vil alltid velge forebygging fremfor behandling og derfor vil også det å oppdage hørselstap for å hindre utvikling av annen alvorlig sykdom som demens, være en viktig prioritering for Venstre.

MER UTDANNING. Kjell Ingolf Ropstad og Kristelig Folkeparti vil legge til rette for mer etter- og videreutdanning. Foto. NTB
MER UTDANNING. Kjell Ingolf Ropstad og Kristelig Folkeparti vil legge til rette for mer etter- og videreutdanning. Foto. NTB

KrF: Kristelig Folkeparti vil legge til rette for læring hele livet ved å styrke etter- og videreutdanningstilbudet, og legge til rette for mer desentralisert etter- og videreutdanning. Vi vil følge opp anbefalingene fra Helsedirektoratets utredning, som går på:

>Ambulerende audiografer fra spesialisthelsetjenesten.

>Styrke veilednings- og informasjonstilbudet til privatpersoner.

>Ha en kompetanseheving i kommunehelsetjenesten, og videreutvikle veilednings- og undervisningsmateriell for ansatte i kommunehelsetjenesten.

>Økt bruk av avtalespesialister.

MDG: De grønne stiller seg bak mindretallet i Stortinget og ønsker en helhetlig nasjonal hørselsplan, hvor blant annet styrking av hørselskompetansen i kommunehelsetjenestene og tidlig hørselstesting inngår. Vi ønsker å innføre krav om kvalitetsindikatorer for hørselsomsorgen, og at de regionale helseforetakene får krav om rehabilitering og mestring i oppdragsdokumentene sine. MDG vil at flere blir utdannet og ansatt innenfor tegnspråk. Vi vil stimulere til høyere lønnstrinn for tegnspråktolker.

Rødt: Rødt vil ha en nasjonal opptrappingsplan for økt kompetanse for alle typer helsefagarbeidere. Dette er det et sterkt behov for med tanke på at befolkningen blir eldre og flere har et sammensatt sykdomsbilde. Planen må sikre at helsearbeidere innenfor for eksempel sykehjem og eldreomsorgen ikke bare får et bredere faglig grunnlag til å følge opp de mange sidene i pleiesituasjonen, men at kommunene sikres spesialkompetanse innenfor dette feltet, slik det er innen demensomsorgen.

Hør hva politikerne sier om hørsel under Arendalsuka i denne videoen, laget av HLF: