Mandag 13. september avgjøres det hvem som skal styre landet de neste fire årene, og hvordan samfunnset skal utvikles fremover. Din Hørsel har stilt fire spørsmål til de ni partiene som i dag er representert på Stortinget om ulike sider ved vår hørselsomsorg. 

I dag: Nasjonal hørselsplan

Onsdag: Ventetid

Torsdag: Kompetanse i hørselsomsorgen

Fredag: Skole

Du kan også lese artiklene samlet i Din Hørsels digitale utgave.

Se HLFs valgvideo nederst i saken.

NASJONAL HØRSELSPLAN

«Stortingets flertall sa i vår nei til en nasjonal hørselsplan. Hva vil partiet gjøre for å sikre over én million nordmenn en helhetlig og forpliktende hørselsomsorg?

Ap: Kommer vi i regjering, vil Arbeiderpartiet få på plass en nasjonal hørselsplan. I denne perioden har vi blitt nedstemt på forslag om en helhetlig plan for helsetilbudet til hørselshemmede, som kartlegger behovet innen hørselsomsorgen og foreslår tiltak innen utredning, diagnostisering, tildeling av hørselsteknisk utstyr, oppfølging, rehabilitering og mestring. En slik plan ville også ha vært en bevisstgjøring av hva det betyr for folks liv og helse å ha en hørselshemming. Dette er virkeligheten for over 18 prosent av Norges voksne befolkning, og det er uforståelig for oss hvorfor regjeringen og Frp ikke vil ha en plan.

Høyre: For å få en helhetlig og forpliktende hørselsomsorg vil det være viktig å styrke ressursene for konkrete tiltak i både spesialist- og primærhelsetjenesten på generelt grunnlag.  Når det gjelder spørsmålet om nasjonal hørselsplan var det i behandlingen viktig for Høyre å understreke at mange av tiltakene og målene ivaretas gjennom blant annet folkehelsemeldingen. Helseministeren viste også i sitt brev til komiteen at Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utrede spørsmålene knyttet til hørselstap, tjenestetilbudets organisering og hjelpemidler og teknologi nærmere, og at dette skal skje i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer. Tiltakene er til vurdering i departementet, og slik vi på Stortinget forstår, gjennomgått i samarbeid med interesseorganisasjonene. Arbeidet vil også prioriteres i økende grad i takt med at pandemien avtar.

Frp: Frp er opptatt av å sikre alle med hørselshemming et godt og tilrettelagt tilbud. Det innebærer at vi må få flere hørselsfaglige stillinger i kommunene, øke samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen, og styrke hørselssentralene.

Sp: Senterpartiet vil jobbe for en gjennomgang og tydeliggjøring av lov- og forskriftsreguleringen av hørselsomsorgen, sikre informasjon og veiledningsmateriale til brukere/pasienter, ambulerende audiografer, systematiske etterkontroller, lærings- og mestringstilbud, økt bruk av avtalespesialister og kompetanseøkning i kommunene.

SIER JA. SV og Audun Lysbakken mener en nasjonal hørselsplan er riktig og viktig. Foto. SV
SIER JA. SV og Audun Lysbakken mener en nasjonal hørselsplan er riktig og viktig. Foto. SV

SV: Sosialistisk Venstreparti fremmet forslaget om en hørselsplan på Stortinget, og vi mener også nå at en nasjonal hørselsplan er riktig og viktig tiltak for å få en helhetlig og forpliktende hørselsomsorg. SV vil bidra til et nytt politisk flertall som forplikter seg på å realisere en nasjonal hørselsplan.

Venstre: Venstre ønsker god hørselsomsorg i Norge i likhet med alle andre partier. Vi vil følge opp de allerede utredede og foreslåtte tiltakene i Helsedirektoratets utredning. Det mener vi er en langt bedre prioritering av ressursene, da det er de samme fagpersonene med kompetanse på hørselsområdet i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og andre dele av helse- og omsorgstjenestene vil arbeide både med tiltakene og en eventuell hørselsplan. Helsedirektoratet vil i begge arbeider måtte støtte seg på faglig kompetanse i sykehusene og andre deler av helse- og omsorgstjenesten, og benytte brukerkompetansen i brukerorganisasjonene. Ressurssituasjonen i helsetjenestene og i forvaltningen, med stor arbeidsbelastning på mange medarbeidere, er bakgrunnen for at Venstre ikke støtter forslaget om en nasjonal hørselsplan.

KrF: Det er riktig at Stortingets flertall i vår avviste et representantforslag, men det pågår allerede et arbeid i Helsedirektoratet med å se på tjenestetilbud, hjelpemidler og teknologien som er tilgjengelig. Kristelig Folkeparti vil utvikle en helhetlig plan for hørselshemmede som sikrer et enhetlig og kvalitetssikret tjenestetilbud, og sikre fortsatt finansiering av tolketjenester og hjelpemidler over folketrygden. Planen må ta høyde for at barn og unge har mulighet for læring i et språkmiljø i henhold til Barnekonvensjonen, gjerne ved at det opprettes regionale ressurssentre for hørselshemmede. Å involvere brukere, pårørende og brukerorganisasjonene i arbeidet med en kontinuerlig utvikling av hørselsomsorgen, er viktig.

SIER JA. MDG og Une Bastholm mener det er viktig å forebygge hørselstap. Foto. MDG
SIER JA. MDG og Une Bastholm mener det er viktig å forebygge hørselstap. Foto. MDG

MDG: Miljøpartiet de Grønne stiller seg helhjertet bak mindretallet og støtter en nasjonal hørselsplan fullt ut. MDG vil at Norge skal ta inn FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i sin helhet og følge opp FNs merknader. Vi vil utvide utdanning og ansettelser innenfor tegnspråk og stimulere til høyere lønnstrinn for tegnspråktolker, samt utbedre løsninger for syns og hørselshemmede i både private og offentlige bygninger. Vi mener også opplæring og rehabilitering i de regionale helseforetakene og bemanningen i hørselssentralene bør styrkes. Å forebygge hørselstap er særlig viktig for oss.

Rødt: Rødt støtter at det utarbeides en nasjonal hørselsplan. Vi ser det som naturlig at forslaget reises på nytt i neste stortingsperiode. Når det gjelder behovet for høreapparat, både utredning og hjelpemiddelet, mener vi at dette skal dekkes på samme måte som andre helsehjelpemidler og uten egenandel.

Hør hva politikerne sier om hørsel under Arendalsuka i denne videoen, laget av HLF: