Mandag 13. september avgjøres det hvem som skal styre landet de neste fire årene, og dermed sette sitt preg på den fremtidige samfunnsutviklingen. Din Hørsel har stilt fire spørsmål til de ni partiene som i dag er representert på Stortinget om ulike sider ved vår hørselsomsorg.

Tirsdag: Nasjonal hørselsplan

Onsdag: Ventetid for høreapparat

Torsdag: Kompetanse i hørselsomsorgen

I dag: Tilrettelegging i skolen

Du kan også lese alle artiklene samlet i Din Hørsels digitale utgave.

Se HLFs valgvideo nederst i saken.

TILRETTELEGGING I SKOLEN

«Regjeringen vil samordne tjenestetilbudet til skoleelever som har behov for spesiell oppfølging, og foreslår en ordning med barnekoordinatorer. HLF ønsker en egen syns- og audiopedagogtjeneste som følger barna gjennom hele opplæringsløpet. Hvordan vil partiet sikre at disse barna får den oppfølgingen de har behov for?

Ap: Barn og unge har betydelige utfordringer med å oppnå sosial deltakelse og likestilling i vanlige barnehager og skoler. Arbeiderpartiet vil gjennomføre Veikart for universelt utformet nærskole 2030. Vi vil også kreve at læremidler og eventuelle hjelpemidler må være tilgjengelig og tilpasset den enkelte elevs funksjonsnivå, samtidig som det er behov for å se på en rekke andre tiltak. Derfor mener Arbeiderpartiet at det er på høy tid med en nasjonal hørselsplan.

Høyre: Målet med barnekoordinator-ordningen er å sikre så helhetlig oppfølging av barn med behov for sammensatte tjenester som mulig. Selv om ordningen er ny, er målet at også syns- og hørselstjenester skal koordineres så godt som mulig med andre nødvendige tjenester.

OPPFØLGING. Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet vil ha barnekoordinatorer for syns- og hørselshemmede elever der elevene bor. Foto. Frp
NÆR OPPFØLGING. Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet vil ha barnekoordinatorer for synes- og hørselshemmede elever nær elevene. Foto. Frp

Frp: I forbindelse med Stortingsmelding 6 (2019-2020) «Tett på» vedtok flertallet at man må få på plass en syns- og audiopedagogtjeneste på feltet syn/hørsel. En oppbygging av barnekoordinatorer innen syns- og audiopedagogtjeneste bør skje regionalt og lokalt slik at kompetansen er nærmest mulig barna. Frp har stilt spørsmål til statsråden om denne saken, og vil fortsette å følge den opp for å finne en god ordning som gir elevene det tilbudet de har krav på.

SV: Stortinget har vedtatt, med SVs støtte, en rettighet til barnekoordinator for familier med barn med alvorlig skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. SV vil styrke loven for å sikre at barn som trenger det gis rett i loven til helhetlige og koordinerte tjenester. SV ser det som naturlig at syns- og audiopedagogisk kompetanse hører hjemme i en slik sammenheng.

NASJONAL PLAN. Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vil ha en nasjonal opptrappingsplan. Foto. Sp
NASJONAL PLAN. Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vil ha en nasjonal opptrappingsplan. Foto. Sp

Sp: Senterpartiet mener at dette tilbudet må styrkes gjennom en ny nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Det er avgjørende at koordinatorordningen blir reell slik at den kan fungere godt for barn og unge med behov for langvarige og tverrfaglige oppfølgingstjenester.

Venstre: Venstre er selvsagt opptatt av at alle barn skal få den oppfølging som er nødvendig. Koordinatorer er et viktig skritt på veien. Det blir viktig med store og robuste kommuner med god nok faglig bredde til å følge opp alle barn som sliter. En godt rustet PP-tjeneste med riktig og bred kompetanse er da helt nødvendig.

KrF: KrF kjemper for et bedre samfunn for dem som er litt annerledes eller har behov for ekstra hjelp eller tilrettelegging. Hørselshemmede og synshemmede burde og skal få de samme muligheten som alle andre. Dette skjer kun når de får den tilretteleggingen de trenger og har rett til. KrF mener læreplanen slik den ligger i dag gir rettigheter, og disse må brukes. Vi må sikre kvaliteten på undervisningstilbudet for elever med ulike funksjonsnedsettelser og styrke utdanningen og tilgjengeliggjøringen av profesjonene disse elevene har behov for.

MIDLER. Bjørnar Moxnes og Rødt vil stille opp med midler til utsatte grupper som trenger det. Foto. Rødt
MIDLER. Bjørnar Moxnes og Rødt vil stille opp med midler til utsatte grupper som trenger det. Foto. Rødt

Rødt: Rødt har ikke drøftet dette konkret, men vi har ikke noe problem med å støtte HLFs krav. Vi er for å stille opp med midler direkte til de gruppene som det er viktig for, slik at behovet ikke forsvinner inn i en uoversiktlig helhet. Barneskolen er et kommunalt ansvar og vårt alternative statsbudsjett styrker kommuneøkonomien betraktelig, men her vil det være formålstjenlig med øremerkede midler.

MDG: MDG vil starte med å tilgjengeliggjøre barnehager, skoler, høyskoler og universiteter og jobbe for at samfunnet raskt blir universelt utformet. Vi går inn for en gjennomgang og mulig utvidelse av ordningen med hørselshjelpere, som tilbyr veiledning og motivasjon til høreapparatbrukere, og bedret samhandling mellom øre-nese-hals spesialistene og helseforetakene for å sikre best mulig oppfølging.

Hør hva politikerne sier om hørsel under Arendalsuka i denne videoen, laget av HLF: