Dette kommer frem i en undersøkelse gjort av danske Decibel, en landsomfattende forening for barn og unge med hørselstap.

Undersøkelsen vil bli presentert og diskutert på HLFs store hørselskonferanse i Oslo fredag 3. mars.

Foreldre sentrale

Auditiv verbal trening (AVT) er en foreldreveiledning som skal utvikle tale-, lytte- og språkferdigheter, samt kognitive og kommunikasjonsmessige ferdigheter hos barn med nedsatt hørsel, under veiledning av og samarbeid med audiopedagog og logoped.

Den danske undersøkelsen omfatter 360 barn med foreldre, som er fulgt tett i tre år. 84 prosent av den samlede barnegruppen oppnår like god tale- og språkforståelse som jevnaldrende barn uten nedsatt hørsel, mot 30 prosent ved tidligere undersøkelser. I hjem hvor det utelukkende snakkes dansk oppnår hele 92 prosent et like godt talespråk.

Klare krav

Foreningen Decibel har seks klare anbefalinger for det fremtidige arbeidet med AVT:

  • Den treårige AVT-behandlingen skal fortsette og forankres permanent i helsevesenet.
  • AVT-behandlingen skal inkludere alle barn med behandlingskrevende hørselstap, og tilbys tett på barna.
  • Den høye kvaliteten på AVT-behandlingen må fortsatt sikres med krav til utdannelse og kapasitet.
  • Det skal utarbeides en helhetlig plan for barnegruppen, samt etableres i landsdekkende oppfølging og overvåkning.
  • Det skal etableres mer kunnskap om barn, som ikke får utbytte av AVT-behandlingen.
  • Styrke samarbeidet mellom AVT-sentrene og kommunenee.

I Danmark har alle landets fem regioner (tilsvarende norske fylkeskommuner, red.anm.) nå sikret en fast og varig forankring i det offentlige helsevesenet, og det er avsatt midler til AVT-behandling i både inneværende og kommende år. 

I Norge blir AVT-behandling for en stor del ivaretatt av et fåtall privatpraktiserende audiopedagoger.

AVT-TEAMET. Dette er audiopedagogene som utgjør AVT-teamet ved Rikshospitalet. Fra venstre Åsrun Edvardsen, Synne Norgren, Boghild Landsvik og Charlotte Caspari. Foto. Privat
AVT-TEAMET. Dette er audiopedagogene som utgjør AVT-teamet ved Rikshospitalet. Fra venstre Åsrun Edvardsen, Synne Norgren, Boghild Landsvik og Charlotte Caspari. Foto. Privat

Rikshospitalet i gang

Rikshospitalet tilbyr nå Auditiv Verbal Trening (ATV) som en del av den totale behandlingen av barn med nedsatt hørsel.

-Vi er nå helt i sluttfasen av et toårig prosjekt hvor vi har prøvd ut et ettårig AVT-løp for barn som får eller venter på å få cochleaimplantat (CI), sier Marte Myhrum, forskningsgruppeleder CI, hørsel og ørekirurgi og prosjektleder for «Talespråklig habiliteringspakke med digital oppfølging».

Prosjektet er gjennomført med midler fra Stiftelsen Dam etter søknad via Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

30 barn og foreldre har deltatt i prosjektet. Ti av dem har per i dag fullført ettårs-løpet, de andre tyve er i gang eller skal snart i gang. Tilbudet blir nå videreført som en digital veiledning til alle som ønsker det.

Mangler sertifisering

I dag er det bare én sertifisert AVT-terapeut i Norge, Charlotte Caspari, som er tilknyttet Rikshospitalet.

-Det er klart vi vil ha flere sertifiserte terapeuter, og vi er i gang med å utdanne flere her hos oss. Det toårige prosjektet har gitt oss mye verdifull kompetanse som vi tar med oss videre, sier Myhrum.