Spesialrapportør Catalina Devandas er FNs øverste på menneskerettighetsfeltet. 3. oktober innledet hun en rundreise i Norge, der hun frem til 11. oktober skal besøke skoler og spesialpedagogiske støttetjenester, institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne, psykiatriske institusjoner og en bedrift med arbeidspraksis i skjermet virksomhet - med stopp i Oslo, Tromsø og Karasjok.

Norge har tidligere fått hard kritikk av FN fordi funksjonshemmedes rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt av myndigheter og norsk lov. Devandas skal nå undersøke hvordan Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser. 

Nei til tolk

7. oktober møtte hun blant annet HLFs organisasjonssjef Roar Råken og lokale HLF-tillitsvalgte med behov for tolking i samebygda Karasjok. På vegne av de tillitsvalgte tolkebrukerne hadde HLF i god tid bestilt skrivetolking via Nav, for skriftelig oversettelse fra engelsk til norsk.

For to uker uke kom avslaget på skrivetolking. Ingen skrivetolker hadde meldt seg til oppdraget, ifølge Nav. 

For vanskelig

Bildetolking er et annet alternativ til fremmøtetolk, og HLF søkte om å få dette som et alternativ til skrivetolking. Ved bildetolking befinner tolken seg i et tolkestudio et annet sted og skriver ned dialogen fortløpende til egen skjerm der møtet foregår.

Onsdag 2. oktober kom beskjeden om at heller ikke bildetolk kunne ordnes. I avslaget fra Nav heter det at "Ved å se nærmere på innhold i programmet har vi gjort en vurdering om at et slikt type oppdrag vil skape store utfordringer å ta via bildetolk. I tillegg har vi dessverre ingen ledige tolker med rett kompetanse".

Direkte pinlig

Direkte pinlig, er karakteristikken HLFs generalsekretær Henrik Peersen bruker om Navs nei til både skrivetolking og bildetolking.

-Dette er enda et eksempel på hvor vanskelig det er å få tolk med det formidlingssystemet Nav har i dag. Og det er blitt spesielt mye verre i år. Vi har fått mange avslag på bestillinger som har gitt betydelige utfordringer både for våre frivillige og ansatte, sier Peersen.

Et paradoks

-Det er et stort paradoks at Nav ikke klarer å levere tolk til et møte med FNs spesialrapportør.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonshemming (CRPD) i 2013. Her står det blant annet at Norge som samfunn er forpliktet til å sikre alle borgere tilgjengelighet til kommunikasjon. Denne konvensjonen støttes blant annet av Menneskerettsloven av 1999, av vår egen likestillings- og diskrimineringslov, og i tillegg er retten til tolkehjelp forankret i Folketrygdloven.

-Det skal bli spennende å se om FNs spesialrapportør vil ta dette avslaget fra Nav som et tegn på manglende inkludering av hørselshemmede her i landet, sier Henrik Peersen.

Les også saken fra handikapnytt.no om FN-rapportørens Norgesbesøk