Søndag 19. april sendte Helsedirektoratet ut den varslede smittevernveilederen for helsevirksomheter med én til én-kontakt. Her åpnes det for at audiografer på linje med blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, logopeder og psykologer kan ta imot pasienter. Forutsetningen er at veilederens krav til smittevernhensyn følges.

Audiografforbundets leder Håvard Ottemo Paulsen er fornøyd med tiltakene i veilederen. 

-Men for enkelte arbeidsplasser kan det bli krevende å følge opp kravene om avstand mellom audiograf og pasient, fordi lokalene er små og lite formålstjenlige. 

Uvisst når det åpnes 

I skrivende stund er det uvisst om og når de enkelte offentlige hørselssentralene, avtalespesialistene (øre-nese-halslegene) og leverandørene åpner sine dører for å ta imot hørselshemmede som trenger hjelp. 

-De fleste av disse har ikke stengt sine kontorer, men har mer eller mindre vært avskåret fra å kunne ta imot ordinære pasienter under koroankrisen. Audiografer ansatt på sykehus har fått en gylden mulighet til forefallende arbeid, mens enkelte har vært sysselsatt som vektere eller annet. Hos avtalespesialistene derimot er de fleste audiografer permitterte. 

Ulik praksis

-Det vi ser er at de ulike regionale helseforetakene håndterer situasjonen noe ulikt, og da blir det opp til de enkelte klinikkene selv å bestemme når og hvordan de vil gjenoppta aktiviteten. Noen helseforetak har klart dette, eksempelvis Helse Midt-Norge, mens andre ikke har klart det. Dermed blir det store geografiske forskjeller. Dette er norsk helsevesen i et nøtteskall, mener Paulsen. 

-Mitt råd til hørselshemmede er at de selv tar kontakt med audiografen sin for å høre om det er mulig å få hjelp. Får de ikke hjelp, bør de sende en klage til de regionale helseforetakene, sier Paulsen.

Han minner om at erfarne audiografer er parate til å hjelpe gjennom Audiografforbundets nyopprettede krisetelefon 4000 5051 for hørselshemmede. Tjenesten kan også kontaktes på sms til samme nummer, eller ved å sende e-post: hjelp@audiograf.no

-Vi skal hjelpe til så godt vi kan, lover Paulsen. 

Bekymret for framtiden 

Paulsen er svært bekymret for hvordan man kan håndtere det etterslepet som nå bygger seg opp. 

-Et raskt regnestykke tilsier at det ukentlig er cirka 11.000 audiografkonsultasjoner som forsvinner. Hvordan vi skal kompensere for dette, er noe vi virkelig må snu hver stein for å finne ut av. I utgangspunktet slåss vi mot umulig odds i form av stor pasienttilstrømning, lange ventelister og ingen lys i tunellen for å få økt antallet audiografer.

-Våre pasienter passer på mange måter ikke inn i spesialisthelsevesenet, der man skal utrede, behandle og avslutte. Som høreapparatbruker skal man ha et livslangt oppfølgingsregime, og det er vi som nasjon uendelig langt ifra å kunne tilby. Det eneste måten vi kan kompensere på er å korte ned tiden per pasient og på oppfølging. Begge deler viser seg å gi færre vellykkede rehabiliterte pasienter, og ikke minst langt færre gjenbesøk, sier Håvard Ottemo Paulsen.