«Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste» som i dag ble overlevert Nav, er et samarbeid mellom HLF, Norges Døveforbund, Foreningen Norges døvblinde og Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Mangeårig frustrasjon

Det er mangeårig frustrasjon over et mangelfullt tilbud til landets hørselshemmede og døve som ligger til grunn for dette kravet. Spesielt de senere årene har hørselshemmede med behov for skrivetolking erfart at de ikke får den hjelpen de har krav på når de trenger det. Senest sist fredag fikk HLFs sentralstyre med få timers varsel beskjed om at bestilt skrivetolk ikke kunne stille opp. HLF får jevnlig informasjon om lag og enkeltpersoner som ikke får skrivetolk, spesielt på kveldstid.

HLF: Noe må gjøres

-Det er liten tvil om at noe må gjøres for å bedre de ulike tolketilbudene. Vi er glade for at organisasjonene er enige om et forslag til organisering av tolketjenestene. Gjennom en statlig tolketjeneste som et prioritert område i Nav, håper vi at flere skal få glede av skrivetolk som et godt hjelpemiddel i kommunikasjon med andre. Det er viktig at tolkeformidlingen leverer rett type tolk til rett tid. God tilgang til kommunikasjon sikrer deltakelse og aktive samfunnsborgere, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Grunnleggende prinsipper

De fire organisasjonene har lagt fem prinsipper til grunn som de mener må oppfylles for at tolketjenesten skal fungere etter intensjonen, og med det sørge for likeverdig deltakelse i samfunnet:

  • En lovfestet rett til tolk til rett tid, forankret i Folketrygden
  • Utvide tjenestene, forankre styring og endre ressursbruken
  • En ny nasjonal, enhetlig og selvstendig ledelse i statlig regi
  • Ledelsen er bruker- og fagforankret med nødvendige fullmakter og resultatansvar
  • Nytt IKT-system for styring av tjenesten

Ny organisering

Staten har hatt ansvaret for tolketjenesten siden 1994, og tjenesten ble lagt til hjelpemiddelsentralene. Siden den gang mener de fire organisasjonene lite eller ingenting er gjort for å utbedre tjenesten og tilpasse den det faktiske behov. Siden 2008 har det blitt gjort flere utredninger som alle har pekt på mangler og med forslag til forbedringer.

Veikartet foreslår en modell for organisering og ledelse av den fremtidige tolketjenesten. Den skal ledes av en tolkedirektør, med fagenhetene skrivetolking, tegnspråktolking og tolkledsaging, samt en forvaltningsenhet. Tjenesten skal deles opp i fem regioner med lokale tolketeam.

Egen tolkedirektør

Det foreslåtte veikartet forutsetter, ifølge de fire organisasjonene, at to ting ligger fast og overføres urørt fra dagens tolketjeneste til den nye. Det første er at brukernes lovfestede rettigheter nedfelt i Folketrygden og i andre lover og konvensjoner videreføres. Det andre er at tolketjenesten videreføres som en statlig tjeneste i offentlig regi, og ikke blir overført til regioner eller fylker, og at tjenesten ikke blir lagt ut på anbud eller privatisert.