Norges innsats når det gjelder funksjonshemmedes menneskerettigheter blir regelmessig evaluert av en egen FN-komite, den såkalte CRPD-komite. Under en høring i Genève i mars fikk Norge hard kritikk av FN for manglende vern av funksjonshemmedes rettigheter. 

Enig med HLF

En 13 sider lang "mangelliste" er nå oversendt den norske regjeringen med anbefalinger om tiltak. FN-komiteen setter blant annet spørsmålstegn ved at Norge ikke har innlemmet CRPD (FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter) i norsk lov, noe som ville gitt sterkere vern mot diskriminering.

Når det gjelder hørselshemmedes situasjon viser CRPD-komiteen til at personer med hørselstap møter barrierer på en rekke samfunnsområder, ikke minst når det gjelder mulighet til å kommunisere og innhente informasjon. På mange områder er FN-rapporten helt på linje med HLFs mangeårige bekymring over manglende inkludering og likestilling av hørselshemmede.

Dette må Norge gjøre

Blant FNs forslag til forbedringer som hørselshemmede vil ha nytte av heter det blant annet:

* Alle barrierer for tilgang til informasjon- og kommunikasjonstjenester må fjernes med økte krav til teksting.

* Norske myndigheter må utvikle et nødinformasjon- og varslingssystem som er tilgjengelig for alle.

* Det må foreligge tidsfrister og klare planer med krav til universell utforming av skoler.

* Tilgangen til tolketjenester for døve og hørselshemmede må bli bedre, også utenfor kontortid.

* Bedre teksting og informasjon innen alle kommunikasjonsformater i offentlige tjenester.

* Øke tilgjengelighet, herunder teksting, i massemedia, spesielt ved direkte TV-overføringer.

* Styrke krav i Kringkastingsloven for å sikre teksting fra alle kanaler, til alle tider av døgnet.

* Innføre lovgivning som sikrer elever full inkludering og kvalitet i utdanning for alle barn, inkludert funksjonshemmede.

* I helsevesenet må det spesifikt jobbes med å øke kunnskap om funksjonshemmedes menneskerettigheter blant helsepersonell.

* Kjempe mot stereotypier og fordommer overfor personer med funksjonshemminger i arbeidsmarkedet.

* Økt krav til universell utforming av arbeidsplasser.

FN-STØTTE. -Vi er glade for at FN støtter mange av våre kampsaker, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen. (Foto. Astrid Waller)
FN-STØTTE. -Vi er glade for at FN støtter mange av våre kampsaker, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Seier for HLF

HLF generalsekretær Henrik Peersen mener FN-rapporten bekrefter HLFs mangeårige bekymring over at hørselshemmede diskrimineres på en rekke samfunnsområder.

-I Norge har vi et godt velferdssystem og gode helsetjenester, men vi har ikke klart å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter godt nok. Resultatet er diskriminering og manglende likestilling, slik FN påpeker. Sånn sett kan vi si at rapporten fra FN er en stor seier for HLF. Vi forventer at norske myndigheter nå jobber for å fjerne barrierene som i dag forhindre en reell inkludering og likestilling av hørselshemmede, sier Peersen.

Han lover at HLF fortsatt skal ta en aktiv rolle for å dokumentere og samle bevis på menneskerettighetsbrudd overfor hørselshemmede når ny rapport skal legges frem overfor FN i 2023.