HELSE

TEKST Siri-Ann Haugsnes

 Det er gjort lite forskning på dette, selv om en mulig sammenheng mellom kronisk smerte og tinnitus er diskutert i lang tid. Flere har påpekt fellestrekkene mellom tinnitus og smerte. Begge tilstander er subjektive, de kan utvikle seg til å bli kroniske og følges ofte av sansemessig hypersensitivitet.

Så vidt forskerne vet er dette den første befolkningsstudien som har sett på sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus.

Dette har de undersøkt:

I denne studien har forskerne undersøkt om deltakere med kronisk smerte, definert som smerte med varighet lenger enn tre måneder, har større sannsynlighet for å ha tinnitus enn dem som ikke har kronisk smerte. I tråd med den vanligste definisjonen av tinnitus i befolkningsstudier, ble tinnitus definert som perioder med øresus i mer enn fem minutter i løpet av siste 12 måneder.

For å kunne undersøke om en eventuell sammenheng fantes uavhengig av tinnitusens alvorlighetsgrad, brukte forskerne flere ulike definisjoner av tinnitus, med ulik alvorlighetsgrad, fra «tinnitus mer enn fem minutter i løpet av 12 måneder» til «minst ukentlig og meget plagsom tinnitus». Hos deltakerne med kronisk smerte, har forskerne også undersøkt sammenhengen mellom tinnitus og de tre smertevariablene utbredelse, intensitet og plage for å kartlegge hvilke aspekter ved smerten som eventuelt var viktigst for sammenhengen.

Dette er resultatene:

Det var en sammenheng mellom kronisk smerte og tinnitus som eksisterte uavhengig av tinnitusdefinisjon.
Sammenhengen var sterkere for mer alvorlig tinnitus.
Sannsynligheten for å ha tinnitus var 64 prosent høyere hos dem som hadde kronisk smerte sammenlignet med dem uten kronisk smerte.
Sannsynligheten for å ha minst ukentlig og meget plagsom tinnitus var 144 prosent høyere hos dem med kronisk smerte sammenlignet med dem uten kronisk smerte.
Blant de tre smertevariablene som ble undersøkt hos personer med kronisk smerte, var «antall områder med kronisk smerte» det som var sterkest forbundet med sannsynligheten for å ha tinnitus.
Sammenhengen mellom kronisk smerte og tinnitus var sterkest hos de yngste, som i denne studien var personer i aldersgruppen 40-54 år.

NYE FUNN: Stipendiat Jannike Ausland ved FHI har forsket frem nye funn om tinnitus og smerte. Foto. FHI
NYE FUNN: Stipendiat Jannike Ausland ved FHI har forsket frem nye funn om tinnitus og smerte. Foto. FHI

Helhetlig behandling

-Resultatene fra studien indikerer at det kan være viktig å undersøke om pasienter med tinnitus også har kroniske smertetilstander, for å kunne tilby dem en mer helhetlig behandling, sier stipendiat Jannike Ausland ved Folkehelseinstituttet. Hun er også førsteforfatter på studien.

-Funnene våre viser at behandlingsmetoder for tinnitus som overlapper med behandling for kronisk smerte med fordel kan vurderes, men her trengs mer forskning, sier hun.

Ausland forklarer at siden studien er en tverrsnittstudie, der deltakerne er observert på kun ett tidspunkt, kan hun ikke si noe om årsaker til denne sammenhengen på bakgrunn av studien. Videre vet hun ikke om sammenhengen finnes hos yngre personer, siden deltakerne var i aldersgruppen 40-96 år.

Store variasjoner

-Hvordan står resultatene til tidligere forskning og kunnskap?

-De fleste tidligere studier som har funnet sammenheng mellom smerte og tinnitus fokuserer på spesifikke smertelidelser/pasientgrupper (f.eks. hodepine). I tillegg er forekomst av tinnitus hos pasienter med kronisk smerte, og smertefornemmelse hos pasienter med tinnitus undersøkt tidligere. Funnene fra disse studiene viser at det er sammenheng i forekomsten av smerte og tinnitus hos dem som søker hjelp for disse plagene. Det er imidlertid stor variasjon i både symptomer og mestring ved begge tilstandene, og kun en liten andel personer oppsøker hjelp for tinnitus. Det er derfor viktig å undersøke sammenhengen i et generelt befolkningsutvalg, som favner hele bredden av variasjon i begge tilstandene.

-Resultatene kan ikke sammenlignes direkte med det som er gjort før, siden vi ikke kjenner til at det er gjort befolkningsstudier på dette tidligere. Men funnene våre stemmer overens med tidligere forskning, og viser videre at en slik sammenheng eksisterer i et generelt befolkningsutvalg, sier Jannike Ausland.

Dette er metoden:

Forskerne har brukt data fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7), som er en omfattende helseundersøkelse utført med jevne mellomrom i Tromsø kommune siden oppstarten i 1974. Her svarer deltakere på en rekke spørreskjemaer, i tillegg til at de gjennomgår ulike undersøkelser. Deltakerne svarte blant annet på om de hadde hatt tinnitus mer enn fem minutter i løpet av siste år, og i så fall hvor hyppig og plagsom den var. De fylte også ut et detaljert spørreskjema om smerte, der de markerte smertefulle områder (i løpet av de siste fire uker) på et kroppskart og oppga smertens varighet, intensitet og plage.

21.083 deltakere i alderen 40 til 99 år deltok i Tromsø 7. Noen av disse mottok ikke spørreskjemaet om smerte, og noen hadde ikke svart på andre spørsmål som ble brukt i analysene. Det totale antallet deltakere i utvalget som ble analysert var dermed 19.039.

I logistiske regresjonsanalyser var kronisk smerte brukt som uavhengig variabel (påvirkningsfaktor) og tinnitus som utfallsvariabel, og det ble tatt hensyn til faktorer som kunne ha betydning for sammenhengen, som kjønn, alder, utdanningsnivå, sensitivitet og bekymring.

Hos deltakere med kronisk smerte (til sammen 11.589 personer) undersøkte de også sammenhengen mellom ulike aspekter ved smerten: 1) antall områder (av ti hovedområder på et kroppskart) med kronisk smerte, 2) høyeste rapporterte smerteintensitet i de ti områdene, og 3) høyeste rapporterte smerteplage i de ti områdene – og tinnitus.

Studien er utført av forskere ved Folkehelseinstituttet, i samarbeid med forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø.

BEHANDLING. Audiopedagog Guri Engernes Nielsen har tro på parallell behandling av tinnitus og smerte. Foto. Uio.no
BEHANDLING. Audiopedagog Guri Engernes Nielsen har tro på parallell behandling av tinnitus og smerte. Foto. Uio.no

Kan slå sammen behandling

Behandlingsmetoder for tinnitus som overlapper med behandling for kronisk smerte kan med fordel vurderes. Da slipper man å måtte bruke krefter på flere parallelle behandlinger, som ofte blir oppstykket og mer tidkrevende.

TEKST Tor Slette Johansen

Guri Engernes Nielsen, universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og fagansvarlig audiopedagog ved Hør Klinikk i Oslo med mangeårig erfaring med behandling av tinnituspasienter, synes det er bra at det gjøres mer forskning på tinnitus i Norge.

Trenger mer forskning

-Det er mange ulike årsaker til hva som får tinnitus til å oppstå og også hva som forsterker tinnitus, derfor trenger vi slike studier som dette. Studien kan ikke fortelle oss noe om årsaken til sammenhengen mellom kroniske smerter og tinnitus, men viser oss at det er en sammenheng, spesifikt jo flere områder på kroppen man opplever kroniske smerter. I denne sammenhengen kunne det vært interessant å få vite mer om kroniske smerter som sitter nærmere hoderegionen påvirker tinnitus i større grad.

-Jeg har blant annet møtt pasienter med betennelser i skuldre som plages mer av tinnitus på den siden hvor betennelsen sitter. Jeg har også møtt pasienter med nakkesmerter som plages mer av tinnitus på den siden smerten er mest intens, eller kun hører tinnitus på smertesiden. Når det gjelder kraftig hodepine eller migrene har jeg også møtt pasienter som opplever det motsatte, at tinnitus nesten blir fraværende i de periodene hvor hodepinen øker eller migreneanfallet kommer, sier Nielsen.

Lett tilgjengelig

I studien påpekes det at mange med denne kombinerte plagen ikke oppsøker hjelp for tinnitus.

-Jeg vil anta at personer med kroniske smerter prioriterer mindre å oppsøke hjelp for tinnitus når smertenivå ellers er høyt, og det blir viktigere å prioritere behandling for disse plagene. Det kan også tenkes at de som har tatt kontakt med helsevesenet for å få hjelp med tinnitus, ikke har blitt anbefalt et videre tilbud. Enkelte steder i landet, slik som i Nord-Norge, er det lenger mellom behandlingstilbud for tinnitus. Det kan bli for krevende å reise langt for å komme til behandling når man har kroniske smerter. Derfor er det viktig at det utvikles behandlingstilbud som kan være lett tilgjengelige for alle, som telerehabilitering. Det finnes i dag mange gode digitale løsninger, og jeg vet at dette har blitt tatt mer i bruk det siste året når det gjelder ulike tilbud for tinnitusbehandling.

Overlappende behandling

I rapporten vises det til at behandlingsmetoder for tinnitus som overlapper med behandling for kronisk smerte med fordel kan vurderes.

-Dette tror jeg har mye for seg. Kognitiv terapi er en godt dokumentert og anbefalt behandlingsform både når det gjelder smerter og plagsom tinnitus. Terapiformen må i så fall tilpasses både smertene og følgeplagene av tinnitus, som kan være søvnvansker, angst og depresjon. Det vil være en god fordel for pasienter med et slikt sammensatt sykdomsbilde å få en slik tilpasset behandlingsform. Da slipper man å måtte bruke krefter på flere parallelle behandlinger som ofte blir oppstykket og mer tidkrevende, sier Guri Engernes Nielsen.