Regjeringens mål er at flest mulig eldre skal bli boende hjemme så lenge som mulig og at selvstendighet, aktivitet og mestring skal vektlegges i tilretteleggingen. Hvordan dette skal kunne realiseres i praksis er beskrevet i Stortingsmelding 24 (2022-2023) «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime».

På høringen i Stortinget 25. oktober deltok Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) for å uttrykke sin bekymring: Hvorfor er ikke hørsel og hørselsomsorg vektlagt i en reform som skal gi oss et mer aldersvennlig samfunn?

Demens og ulykker

- Hørselsutfordringer utløser ikke direkte blålys i helseomsorgen, men mange uønskede hendelser kan oppstå hvis hørselstap ikke avdekkes eller oppfølgingen og kunnskapen ikke er god nok. Dette sa Merete J. Orholm, politisk sjef i HLF, i sitt innlegg til helse- og omsorgskomiteen.

Hun understreket sammenhengen mellom ubehandlet hørselstap og demensrisiko, samt det faktum at eldre blir feildiagnostisert med demens fordi de har et uoppdaget hørelsestap.

- Hørselstap påvirker også balansen, og eldre med hørselstap er mer utsatt for fallulykker. Sosial tilbaketrekking er en annen konsekvens av nedsatt hørsel. God hørselshelse er både forebyggende og helsefremmende, og vil bidra til at eldre med hørselstap kan bo hjemme lenger, sa Orholm.

Fikk gehør

I sine merknader ba HLF stortingspolitikerne om å prioritere hørsel i sin tilbakemelding til regjeringen, slik at flere eldre blir hørselsutredet og får opplæring i bruk av hjelpemidler. HLF påpekte også behovet for flere hørselsfaglige stillinger i kommunene.

Budskapet har tydeligvis gått inn hos flertallet i helse- og sosialkomiteen. I sin innstilling har de samlet seg om følgende merknad til stortingsmeldingen: 

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støtter at det utvikles en nasjonal aktivitetsgaranti, som skal bidra til bedre psykisk helse og hindre ensomhet blant eldre. Mangel på aktivitet kan føre til at demenssykdommen forverrer seg raskere. Behandling av sansetap og hjelp til å bruke hjelpemidler riktig ved sansetap må prioriteres i arbeidet med å bremse utviklingen av demens. Videre vil disse medlemmer peke på hvor viktig mat og ernæring er for å skape god helse, måltidsglede og måltidsfellesskap. Økt ernæringskompetanse vil forebygge sykdom og hindre reinnleggelser på sykehus..". 

Gode nyheter

Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund Inger Helene Venås er glad for klare signaler fra Stortingets flertall.

- Det er gode nyheter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti nå slår fast at behandling av sansetap og hjelp til å bruke hjelpemidler riktig må prioriteres i arbeidet med å bremse utviklingen av demens. Ordet prioritere forplikter, sier Venås, som forventer at regjeringen nå tydelig følger opp.

Alvorlig situasjon

- At det er en tydelig sammenheng mellom hørselstap og demens, bekreftes nå igjen av både norske og internasjonale undersøkelser. Mange får ikke den oppfølgingen de har krav på, kapasiteten er ikke god nok, hørselskunnskapen i kommunene lav, og informasjonen er lite tilgjengelig. Ventetiden for å få hjelp kan være over et år enkelte steder. Situasjonen er derfor alvorlig. Det krever økte ressurser, slik at oppfølgingen er tilgjengelig når du trenger hjelp, påpeker Venås.