Et forslag fra regjeringspartiene om å utrede konsekvensene av innlemmelse falt også. Samme skjebne led et forslag fra Frp om å foreta en gjennomgang av norsk lovverk for å se om loven er i samsvar med CRPD.

KRITISK. HLFs generalsekretær Henrik Peersen er sterkt kritisk til at regjeringen og Frp ikke vil gi hørselshemmede og andre funksjonshemmede i Norge de samme rettighetene som alle andre borgere har.
KRITISK. HLFs generalsekretær Henrik Peersen er sterkt kritisk til at regjeringen og Frp ikke vil gi hørselshemmede og andre funksjonshemmede i Norge de samme rettighetene som alle andre borgere har.

HLF reagerer sterkt

HLF og ni andre organisasjoner reagerte på forhånd sterkt på at regjeringspartiene nok en gang ikke ville vise vilje til å sikre funksjonshemmedes rettigheter. 

-Mange hørselshemmede opplever at de ikke får den hjelpen de trenger, eller møter barrierer for å kunne delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Derfor reagerer HLF sterkt på at Stortinget ikke vil innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Hard kritikk

- Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og fremme likestilling i samfunnet. Norge har tidligere fått hard kritikk av nettopp CRPD-komiteen i Geneve fordi funksjonshemmedes rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt av norske myndigheter og norsk lov. Når skal politikerne lytte og sørge for at landets én million hørselshemmede har de samme menneskerettighetene som alle andre, spør Peersen.  

Blir utestengt

I uttalelsen fra organisasjonene heter det at «det første funksjonshemmede lærer i livet er at noe er galt, og at noe må repareres for at vi skal kunne tilpasse oss samfunnet. Først som voksne klarer vi å ta innover oss at vi blir diskriminert. Voksne som får en funksjonsnedsettelse får et solid sjokk: Vi blir stengt ute, og satt på sidelinjen i et samfunn som mener at vi ikke passer inn, selv om vi mener at vi har mye å utrette i våre liv.»

Her ligger mye av forklaringen til at FN fant det nødvendig å lage en egen konvensjon, CRPD, som sikrer at funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som alle andre.

Anerkjennes ikke

«Det er selvsagt bra at Norge har ratifisert konvensjonen, men det holder ikke. Vi er også nødt til å overholde våre forpliktelser. Dette blir ikke gjort i dag og vi trenger at blant annet domstolene og forvaltningen må forholde seg til konvensjonsforpliktelsene våre. Slik det er i dag kan de se bort fra disse og kun forholde seg til norsk lov. Dette er ikke godt nok.»

At CRPD ikke er innlemmet i norsk lov, betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra norsk lovgivning.

«Norges største minoritet, funksjonshemmede, anerkjennes ikke som likestilte borgere slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen (CERD), som alle er tatt inn i norsk lovgivning. CRPD er med andre ord den eneste sektoroverskridende konvensjonen som ikke har blitt innlemmet i lovverket. Dette ble tydelig påpekt og kritisert av FN.», heter det i uttalelsen.

Fagre ord og festtaler

«For at Norge skal leve opp til sitt gode rykte ved å være et av verdens mest likestilte land, er det på tide å inkludere funksjonshemmede i enda større grad. For å nå FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates («Leave no one behind), er det en grunnleggende forutsetning at CRPD innlemmes i norsk lov. I åtte år har vi vært nødt til å ta til takke med politikernes fagre ord og festtaler om at selvsagt har funksjonshemmede også en plass som en del av mangfoldet i samfunnet. Nå er det på tide med makt bak de fine ordene. Vi har ventet lenge nok på sidelinjen. Festtalene må bli en realitet.» heter det i uttalelsen som er signert av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Stopp Diskrimineringen, Uloba – Independent Living Norge SA, Unge Funksjonshemmede og WSO - Landsforeningen We Shall Overcome.