I en kronikk i Aftenposten stiller professor Kari-Anne B. Næss ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo spørsmålet: Rett til spesialundervisning gir rett til hva?

Bakgrunnen er innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Nordahl-utvalget som foreslo å legge ned spesialundervisningen fordi den fungerer for dårlig og i stor utstrekning utføres av ufaglærte. Regjeringen har sagt nei til forslaget, og vil opprettholde dagens ordning.

Næss skriver at kvalifisert spesialpedagogisk oppfølging og kontinuerlig forskning på effektive tiltak er veien å gå.

Tidlig innsats

HLFs generalsekretær Henrik Peersen støtter Kari-Anne B. Næss i spørsmålet om hva retten til spesialundervisning bør inneholde. 

- For hørselshemmede barn og unge er det viktig at de får tale- og lyttetrening tidligst mulig og hjelp av spesialpedagoger med hørselsfaglig kompetanse. Vi imøteser høstens  stortingsmelding "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap" med stor interesse, sier han.

Viktige tiltak

I kronikken i Aftenposten stiller Næss fire krav til regjeringen:

  • Innføre krav om formell spesialpedagogisk kompetanse.
  • Innføre praksis- og kvalitetskrav i den spesialpedagogiske utdanningen.
  • Øke bevilgningene til å utvikle og systematisk undersøke effekten av spesialpedagogiske tiltak.
  • Engasjere forskere med formell spesialpedagogisk kompetanse til å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid.