ST: HLFs forbundsleder Morten Buan sier det er trist at hørselshemmede elever ikke får den undervisningen de har krav på. Foto. Tor Slette Johansen
TRIST: HLFs forbundsleder Morten Buan sier det er trist at hørselshemmede elever ikke får den undervisningen de har krav på. Foto. Tor Slette Johansen

TEKST Tor Slette Johansen

En fersk rapport utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), slår fast at koronapandemien har rammet bredt, men skjevt. Grupper som i utgangspunktet er sårbare, har blitt ekstra hardt rammet, både som følge av pandemien i seg selv og tiltakene som har vært iverksatt.

HLF: Trist

- Det er trist at det er de mest sårbare som blir ekstra hardt rammet. Men det bekrefter det mange av våre medlemmer gir tilbakemelding om. Mange barn og unge med hørselsutfordringer mistet sin rettighetsfestede spesialpedagogiske oppfølging som en følge av pandemien. Vi erfarer også at mange barn fortsatt mangler oppfølging etter gjenåpning av skolene, sier forbundsleder i HLF Morten Buan.

Hørselshemmede utsatt

Bufdir har på oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet undersøkt hvordan koronapandemien har slått ut på områdene vold/overgrep, arbeidsliv og økonomi, helse- og omsorgstjenester, samt tilrettelagt opplæring og psykososiale konsekvenser, basert på tilbakemeldinger fra lokale myndigheter og brukerorganisasjoner.

Grupper som har vært spesielt utsatt for manglende tilrettelagt informasjon, er utviklingshemmede, minoritetsfamilier, barn og unge som bor hjemme hos foreldrene, personer med språkvansker, døve og hørselshemmede.

Isolasjon og uro

Personer med funksjonsnedsettelse har opplevd reduserte tjenester eller at tilbud om praktisk bistand, dagtilbud, avlastningstilbud og andre tjenester har blitt endret eller har falt helt bort. Dette kan bidra til tap av helse og livskvalitet. For mange betyr det at de også har mistet viktige sosiale arenaer og hverdagsrutiner. Kartleggingen tyder på at smitteverntiltakene og mangel på tilrettelagt informasjon har bidratt til isolasjon, uro og usikkerhet.

Mister spesialundervisning

Undervisningstilbudet for mange barn og unge har vært redusert under pandemien. Barn og unge med vedtak om spesialundervisning framheves som særlig rammet. Etter gjenåpningen av skolene er det fortsatt barn som ikke har fått det spesialpedagogiske tilbudet de har vedtak om. Dette vil kunne få store følger for læring og utvikling.

Flere melder også om manglende tilbud til høreapparatbrukere og personer med hørselsutfordringer.

Felles for de fleste områdene er mangel på informasjon. Bufdir foreslår i én av sine mange anbefalinger til Kultur- og likestillingsdepartementet av det bør stilles krav til kommunene om å utvikle og gi tilrettelagt informasjon til personer med utviklingshemming, hørselshemming, synshemming, språkvansker og personer og familier med annen etnisk bakgrunn.

I strid med CRPD

Det pågående CRPD-prosjektet som Bufdir har ansvar for, er ytterligere aktualisert under pandemien der menneskerettigheter til personer med funksjonsnedsettelse er satt under ytterligere press.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse kan delta på alle områder i samfunnet. Samtidig er det godt dokumentert at personer med funksjonsnedsettelse opplever diskriminering på flere områder, blant annet retten til et selvstendig liv, like muligheter til utdannelse og deltakelse i arbeidsliv, frihet fra utnyttelse og vold, samt bevegelsesfrihet.