Universell tilgang til gode tale- og lytteforhold med bruk av lydtekniske løsninger er viktig for alle, spesielt for barn, eldre og personer med hørselsutfordringer.

- Den nye standarden viser vei til god hørbarhet for alle. Følges standarden, vil det bli mindre energikrevende og mer komfortabelt å få med seg hva som sies. Her må alle som arbeider med god lyd i bygninger og saler, kjenne sin besøkelsestid, sier fagsjef hørsel Steinar Birkeland i HLF.

Løsninger for bedre lyd

Han var en av innlederne da Standard Norge lanserte sin nye standard NS 8179 den 15. februar. Den stiller krav og kriterier for valg, bruk og drift av ulike typer lydteknisk utstyr og dets funksjon og dekningsområde. Standarden spesifiserer også løsninger for lydoverføring i rom og lokaler i bygninger.

Målet med den nye standarden er at de lydtekniske løsningene for universell utforming skal bidra til bedre tale- og lytteforhold for alle, inkludert normalhørende. Men løsningene vil være spesielt viktige for barn, eldre, personer med nedsatt hørsel, syn eller konsentrasjonsevne, samt personer med et annet morsmål enn det informasjonen formidles på.

Standarden omhandler ikke individuell tilrettelegging av hjelpemidler som er tilpasset den enkelte bruker.

TILGJENGELIGHET. God hørbarhet bidrar til at alle kan ha et rikt sosialt liv, som å gå i teater. Foto. Coloubox
TILGJENGELIGHET. God hørbarhet bidrar til at alle kan ha et rikt liv, både sosialt og kulturelt, som for eksempel på teater. Illustrasjonsfoto: Coloubox

Viktig for alle

Standarden er relevant for planleggere, bestillere, tiltakshavere, rådgivere, entreprenører, installatører, driftspersonell, beslutningstakere og andre som er ansvarlig for lydsystemer.

Hørselshemmede ble viet stor plass under presentasjonen av den nye standarden. Leder av standardiseringskomiteen, Anders Huse i Sensio, understreket at god lyd er viktig for absolutt alle i alle livets faser, og at god tilrettelegging kan virke forebyggende mot sosial isolasjon og utvikling av demens.

Problemer kan løses

HLFs fagsjef Steinar Birkeland understreket at hørselshemmede har omfattende utfordringer i dagens samfunn.

- For oss er hørbarhet for alle et viktig utgangspunkt. Den nye standarden beskriver gode måter å løse mange av problemene på.

I foredraget sitt ramset han opp en rekke konsekvenser av dårlig hørbarhet, som for eksempel vansker med å oppfatte hva som sies og vansker med å huske hva som blir sagt. Mange blir slitne av å delta i sosiale sammenhenger og velger bort sosial aktivitet, noe som gir økt risiko for sykmelding og uførhet.

RELEVANT. Fagsjef hørsel Steinar Birkeland i HLF sier det er viktig at den nye standarden for lydtekniske løsninger blir fulgt opp. Foto. HLF
RELEVANT. Fagsjef hørsel Steinar Birkeland i HLF sier det er viktig at den nye standarden for lydtekniske løsninger blir fulgt opp. Foto: Ida Bjørvik

Mange barrierer

Birkeland skisserte en rekke barrierer i dagens samfunn som er til hinder for god hørbarhet: Lavt kunnskapsnivå om hørsel og andre sansetap og ingen kultur for inkluderende praksis. Lovverket for likestilt deltakelse er på plass, men det syndes i stor stil. Relevante forskrifter og standarder støtter opp om lovverket, men praktisk etterlevelse er mangelvare på hørselsområdet. Standarder befinner seg bak en betalingsmur, er ofte frivillige å følge og er uten kontrollinstans.

Høyst relevant standard

Så er spørsmålet: Hva kan den nye standarden bidra med?

- For det første viser den vei til hvordan lydtekniske løsninger faktisk kan gi hørbarhet for alle. Eksempelvis er lydutjevningsanlegg på markedet, det samme gjelder Bluetooth, og her vil produktutvalget vil bli stadig bedre. Høreapparatprodusentene har startet utrullingen av Auracast. Med dette systemet kan en sender, for eksempel en smarttelefon, bærbar PC, TV eller høyttaleranlegg, kringkaste lyd til et ubegrenset antall nærliggende Bluetooth-lydmottakere, inkludert høyttalere, hodetelefoner/ørepropper eller høreapparater, sier Birkeland og fortsetter:

-  De fleste barn og unge går i integrerte barnehager og skoler, og vi går mot et mer inkluderende arbeidsliv med behov for flere ansatte. Vi får flere eldre med høye forventninger om likestilt deltakelse, økt krav i lov- og regelverket om universell utforming, og en større bevissthet om verdien av god hørbarhet i arbeidet med digitalisering av varer og tjenester. Hørbarhet er en forutsetning for å lykkes med å modernisere vår samfunnssikkerhet og beredskap.

Kjenne sin besøkelsestid

Under lanseringen ble det fra flere understreket at man er helt avhengig av god informasjon og veiledning om hvordan den nye standarden kan brukes til å gjøre lydtekniske løsninger universelt utformet og derigjennom sikre likestilt deltakelse for blant annet personer med hørselsutfordringer.  

- Nå er det opp til alle som kan og bør og vil bidra til universell utforming å kjenne sin besøkelsestid. Vi i Hørselshemmedes Landsforbund skal gjøre vår del og bidra med politisk påvirkning, sier Birkeland.