Orkdal sjukehus i Orkanger er en del av St. Olavs hospital i Trondheim. Målet er at en ny hørselsklinikk drøyt fire mil unna skal bli en forlenget arm av St. Olavs egen høresentral. Ifølge St. Olavs samhandlingsdirektør Tor Åm er planen å bemanne den nye avdelingen med én øre- nese- halslege (ØNH) og tre audiografer.

Stort behov

Åm sier til Avisa Sør-Trøndelag at det har vært jobbet lenge med nyetableringen og at det nå bare gjenstår et positivt budsjettvedtak i desember før planene kan settes ut i livet. Den nye avdelingen vil bety kortere reisevei og ventetid for hørselshemmede tilhørende Orkdal sjukehus, som har et nedslagsfelt på 70.000 innbyggere. Lignende klinikker fins også på Fosen, Stjørdal og Røros.

-Det er stort behov for et slikt tilbud på Orkanger, sier Åm, som tar forbehold om at finansieringen sikres via investeringsmidler i budsjettet 2020.

VIKTIG SAK. Merete J. Orholm, politisk sjef i HLF, under dialogmøtet med Helse Midt Norge i mars, der det fremtidife tilbudet til hørselshemmede i regionen var tema.Foto Bjørg Engdahl
VIKTIG SAK. Merete J. Orholm, politisk sjef i HLF, under dialogmøtet med Helse Midt Norge i mars, der opptrappingsplanen for hørselsfeltet i regionen var tema. Foto Bjørg Engdahl

Sa opp avtale med audiografer

Nye, desentraliserte høresentraler er blant flere tiltak Helse Midt-Norge (HMN) har jobbet med for å styrke hørselsomsorgen i regionen etter at helseforetaket påla avtalespesialister (ØNH-leger) å avvikle sitt mangeårige samarbeid med privatpraktiserende audiografer. Dette ble gjort for å rydde opp i en "uheldig sammenblanding av offentlige tjenester og private aktører som har gått utover pasientens rett til å få dekket kostnadene til anskaffelse av høreapparater", uttalte rådgiver Arnt Egil Hasfjord i HMN til Din Hørsel i mars.

Les intervjuet med Hasfjord om hvordan hørselsomsorgen i Trøndelag skal rustes opp

HMNs grep har siden årsskiftet skapt mye uro og stort engasjement blant hørselshemmede, lokalpolitikere og ikke minst private audiografer. Flere av dem har måtte stenge dørene og har advart mot lengre ventetid og et dårligere hørselstilbud. HLF lokalt og sentralt har også engasjert seg sterkt i saken. 

Store forventninger

HLFS politiske sjef Merete J. Orholm har følgende kommentar til nyheten om nyetableringen ved Orkdal sjukehus:

-Helse Midt-Norge må prioritere hørselshemmede sterkere, kutte ned ventetidene og gi god oppfølging. Behov og prioritet er tilstede, og vi forventer derfor at hørselsklinikken ved Orkdal sjukehus blir en realitet. Det må ikke skapes usikkerhet knyttet til finansiering, slik samhandlingsdirektør Tor Åm tar forbehold om. Som HLF har påpekt tidlige er vi positive til opptrappingsplanen for hørselsområdet som HMN la frem tidligere i år, og ser frem til at denne virkeliggjøres. Det er viktig for mange hørselshemmede å ha et godt tilbud i sitt nærområde, noe også HLFs lokallag har tatt sterkt til orde for overfor HMN, sier Orholm.