- Med dette forslaget til statsbudsjett tar vi noen skritt videre i saker som er viktige for oss med hørselsutfordringer. Vi er glade for at Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) blir hørt, sier generalsekretær Inger Helene Venås.

Rettighetsfestede hjelpemidler som høreapparater, tinnitusmaskerere og andre hørselstekniske hjelpemidler er fortsatt under statlig finansiering. Det samme er kursene som HLF Rehabilitering AS gir til yrkesaktive med hørselsutfordringer.

Flere skrivetolker

- Etterspørselen etter skrivetolker øker, og regjeringen fortsetter en positiv trend med å sørge for at det blir flere faste ansatte tolker for hørselshemmede i Arbeids- og velferdsetaten. Vi konstaterer at det legges opp til 13 nye tolkestillinger som vil øke kapasiteten til beste for våre medlemmer. Det er godt nytt, sier Venås.

Statsbudsjett 2024
SER FRAMOVER. HLFs generalsekretær Inger Helene Venås mener statsbudsjettet bringer hørselssaken noen skritt videre, men at det fortsatt er mye å hente på helsesiden. Foto. Svein Brimi

Lang ventetid

For neste år foreslås en bevilgning på 965 millioner til høreapparater.

- Dette mener vi må møtes med et tjenestetilbud som gjør at vi med hørselsutfordringer kan delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Vi har fortsatt en vei å gå på helsesiden med lange ventetider for hørselsundersøkelse, store variasjoner innen oppfølging og lite hørselsfaglig kunnskap ute i kommunene. Saksbehandlingstiden i Nav Arbeid og ytelser er også for lang. Vi er glade for at regjeringen i dag konstaterer at dette er en utfordring som må gripes fatt i, sier Venås.

Viktig for barn og unge

- På vegne av landets barn og unge med nedsatt hørsel er det viktig at tilskudd til Briskeby videregående skole og til tjenestene fra Hørselspedagogene i videregående skoler landet over, er ivaretatt i 2024.

Statpeds rådgivningstjeneste er svært viktig for barn og unge med nedsatt hørsel, og driften av elevkurs er et tilbud som vi har måttet kjempe for i 2023. Vi konstaterer at Statped ikke har fått et ytterlige kutt i 2024, noe vi mener bør bety at elevkursene videreføres også til neste år, sier generalsekretæren.  

Riktig retning

Hørselshemmedes Landsforbund har i flere år etterlyst mer midler til Diskrimineringsnemda, for å få ned den lange saksbehandlingstiden som møter personer som opplever diskriminering. Behovet for økte midler ble underbygget av prosjektet «Kjenn din rett – til å ikke bli diskriminert», som omhandlet hvordan man går frem for å klage til Diskrimineringsnemda.

En foreslått økning på 3,5 millioner er et skritt i riktig retning, mener HLF.

Universell utforming  

- Universell utforming er viktig for likestiltstilt deltakelse for alle i samfunnet. For personer med nedsatt hørsel er det ekstra viktig med tilgang til god lyd og visuell informasjon. Hørselshemmedes Landsforbund er glad for at regjeringens arbeid med en universell utformet reisekjede får fokus. I 2024 skal Entur og flere andre aktører arbeide fram et veikart for universell utforming, og alle lokaltog som leveres skal ha teleslynge. Dette er et viktig arbeid som vi ser vi fram til å følge tett, sier Inger Helene Venås.