Sammen med Norges Døveforbund, Foreningen Norges Døvblinde og Landsforbundet for kombinert syns -og hørselshemmede/døvblinde har HLF orientert statsråden om hvordan de oppfatter dagens situasjon for både skrivetolking (fortløpende teksting på storskjerm i for eksempel et møte) og tegnspråktolking, og hvordan de ønsker tolketjenesten skal organiseres i fremtiden.

Ikke godt nok

-Vi ønsker en nasjonal tolketjeneste innen NAV, men organisert som en selvstendig linje/enhet. Tjenesten må fortsatt være rettighetsbasert og forankret i folketrygden.

-I dag er det ikke god nok dekning, og vi opplever en økende frustrasjon og fortvilelse over manglende tilgang, spesielt på skrivetolker, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

Får nei

HLF både lokalt og sentralt har spesielt det siste året opplevd flere avslag på bestilling av skrivetolking, spesielt gjelder dette på kveldstid. Blant annet måtte et sentralstyremøte i høst avvikles uten skrivetolker til stede. Flere har også fått nei til skrivetolker i forbindelse med kulturelle og sosiale arrangementer og undervisning. 

Forankres i Folketrygden

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ga klart uttrykk for at tolketjenesten fortsatt skal ligge under NAV, men endelig organisasjonsmodell er ikke lagt. Hun var også klar på at finansieringen skal ligge under Folketrygden slik den gjør i dag.

-Vi er glad for at statsråden vil følge opp rapportene som er levert på tolkeområdet, og at departementet og brukerorganisasjonene i fellesskap skal utarbeide en  god, moderne og effektiv tolketjeneste finansiert over Folketrygden, som en rettighet brukerne skal ha, sier HLFs leder av politisk avdeling, Merete J. Orholm.

 

Du kan lese mer om HLFs innspill til myndighetene om bedre tolketjeneste her.