Ubehandlede hørselstap og manglende oppfølging av hørselshemmede gir store samfunnsøkonomiske utfordringer. Å behandle hørselstap reduserer risikoen for sosial tilbaketrekking og depresjon, som også er relatert til demensrisiko. For å møte hørselsutfordringene og utarbeide de riktige tiltakene, trengs det en nasjonal kartlegging av dagens tjenestetilbud og en helhetlig, nasjonal handlingsplan. 

Det er ventet at én million nordmenn vil ha en hørselsutfordring allerede i 2020, og eldrebølgen vil medføre særskilte utfordringer både for de eldre og for samfunnet.

I en høringsuttalelse til den fremlagte Folkehelsemeldingen peker HLF på en rekke sentrale punkter som vil sikre en bedre hørselsomsorg for alle i alle aldre der de bor:

  • Hørselshemming må anses som en folkehelseutfordring og tiltak må settes inn for å møte denne.
  • Det må utarbeides en helhetlig plan for hørselsfeltet som en del av folkehelsearbeidet.
  • Den hørselsfaglige kompetansen i det kommunale helse- og omsorgsarbeidet må høynes og tjenestetilbudet til hørselshemmede styrkes.
  • Et universelt utformet samfunn er bra for folkehelsa.
  • Forebyggingskampanje mot støyskader.
  • Offentlig og frivillig samhandling for en bedre kommunal hørselsomsorg.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her