Støyskader er omtrent som røyking. Det er skadelig mens det står på, men når det er slutt på eksponeringen, så blir du ikke verre.

Lisa Aarhus
GODE NYHETER. Lisa Aarhus har forsket på støyskader og funnet positive resultater. Foto: Georg Mathisen

Forverres ikke

Noen studier har antydet at en støyskade tidlig i livet kan forverres senere, selv om du slutter å utsettes for støy. At du får en slags latent senskade og at hørselen aldres raskere enn hos dem som ikke har vært utsatt for støy tidligere i livet, forklarer Aarhus.

Hun er overlege og forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami. Forskningen hennes tyder på at det ikke er slik.

– Det er ikke tvil om at støy skader hørselen når den står på. Men når støyen stopper, stopper også forverringen opp. Du beholder den skaden du har, men den vil ikke forverres, forteller hun.

Lisa Aarhus har sett på hørselen til 1648 personer. De fikk undersøkt hørselen to ganger med 20 års mellomrom. Først på 1990-tallet, så fra 2017 til 2019. Mellom de to studiene var ikke deltagerne utsatt for støy.

Aarhus her sett på hørselsendringen mellom de to studiene i sin egen forskning. I denne studien har hun sammenlignet deltagere som hadde vært utsatt for støy tidligere i livet, med de som aldri hadde vært det. Hun fant ikke noe tegn til at de som hadde vært utsatt for støy, hadde en dårligere hørselsutvikling.

Snittalder på 60

Her er det snakk om folk som har passert 55 år – gjennomsnittsalderen er 60. Dermed har det hørselstapet som henger sammen med alderen, satt inn. Det er helt normalt å høre dårligere med alderen.

– Er skaden skjedd, så er skaden skjedd. Men det er altså ikke slik at en støyskade gjør at du får raskere aldersrelatert hørselstap senere i livet, forteller Aarhus.

Bedre hørsel i Norge

Hørselen i Norge er blitt bedre de siste 20 årene. Det viser studier fra HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag. Voksne i dag hører bedre enn voksne gjorde på 1990-tallet. Støy på arbeidsplassen ser ut til å skade hørselen til færre enn før.

– Jeg tror dette henger sammen med godt støyreduserende arbeid på norske arbeidsplasser. Vi har tatt tak i problemet og fått mindre støyskader. Det er bedre bevissthet rundt dette nå, sier hun.

Ikke ekstra sårbare

Samtidig advarer hun mot å tro at alt er blitt bra:

– Funnene bør motivere til å fortsette med det viktige støyreduserende arbeidet. Det bør ikke være noen hvilepute at vi nå har funnet ut at hørselstapet ikke forverres etter at du ikke utsettes for støy lenger, sier hun.

– Det er bra å vite at når du blir utsatt for støy gjennom et arbeidsliv, er ikke ørene ekstra sårbare for aldring når du blir pensjonist. Men det er ille nok at du får et permanent hørselstap som du må ha med deg resten av livet på grunn av støy, advarer Aarhus.

Det hun ikke kan si, er om det er forskjeller mellom dem som har pådratt seg større eller mindre hørselsskader.

– Vi hadde ikke mange nok med i datamaterialet til at vi kunne studere undergrupper med ulike nivåer av hørselsskade.

Verst i bygg og anlegg

Både mindre støy på arbeidsplassene og bedre verneutstyr har trolig bidratt til å få færre hørselsskader.

– Fortsatt er enkelte yrker utsatt i Norge i dag. Fremdeles er det i bygg- og anleggsnæringen og blant håndverkerne at flest får dårligere hørsel. Men det er altså mindre forskjeller mellom yrker enn før. Hvilket yrke du har, er ikke så viktig lenger for hvordan hørselen blir, sier Aarhus.