Det er Helse- og sosialdepartementet som legger frem stortingsmelding nr. 19, som nå skal ut på høring. Tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse er regjeringens utvalgte områder i folkehelsepolitikken.

I meldingen heter det:

 «God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte. Helsa og livskvaliteten til befolkninga har innverknad på samfunnsutviklinga, og blir sjølv påverka av korleis samfunnet endrar seg.

Regjeringa vil bidra til eit berekraftig velferdssamfunn gjennom eit godt og systematisk tverrsektorielt folkehelsearbeid. Noreg skal følgje opp berekraftsmåla til FN, og eit godt folkehelsearbeid er nødvendig for å nå desse måla. Berekraft er derfor eit gjennomgåande tema i denne meldinga.»

Samarbeid viktig

«Folkehelsearbeidet går for seg i stort sett alle sektorar og på alle forvaltingsnivå. Regjeringa legg vekt på at frivillig sektor, ideelle organisasjonar, næringslivet og offentlege myndigheiter må samarbeide om innsatsen. Arbeidet skal vere kunnskapsbasert, og vi skal vere pådrivarar for at ny teknologi blir teken i bruk der det er relevant.»

Særskilte behov

Videre heter det: «Regjeringa legg ei brei tilnærming til grunn for folkehelsepolitikken. I tillegg til det breie folkehelsearbeidet for å nå heile befolkninga ser regjeringa det som viktig å leggje til rette for god helse og livskvalitet hos dei som har særskilde behov. Det gjeld mellom anna personar med kronisk sjukdom eller funksjonsnedsetjingar. Innsatsen til dei pårørande må takast på alvor. I tråd med Granavolden-plattforma vil regjeringa leggje prinsippet om å førebyggje der ein kan, og reparere der ein må, til grunn i folkehelsearbeidet.»

Vil vurdere tiltak

Regjeringen er opptatt av bedre helse og livskvalitet for personer med kronisk sykdom eller sansetap. Den vil bruke resultatene av Hunt 4-undersøkelsen og Sintefs rapport om høreapparatformidlingen til å vurdere aktuelle tiltak. Regjeringen vil også vurdere tiltak for å forebygge hørselstap, for eksempel informasjon til utsatte grupper og tiltak på arenaer i yrkesliv og fritid som konserter, russefeiring og andre fritidsarenaer for ungdom. Regjeringen vil sørge for bedre oppfølging av personer med kroniske sykdommer gjennom primærhelsetjenesten ved frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, og tar sikte på å utarbeide en pårørendestrategi.

Ros til HLF Briskeby

Regjeringen nevner spesielt HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenesters Ringerikeprosjekt – som nå heter En moderne hørselsomsorg - som et eksempel på vellykket lokalt samarbeidsprosjekt: «Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes landsforbund er døme på brukarorganisasjonar som er aktive pådrivarar for meir merksemd rundt sansetap…. Hørselshemmedes landsforbund har teke initiativ til Ringeriksprosjektet. Arbeidet er forankra i 12 kommunar på Ringerike og i Hallingdal, og ved Ringerike sjukehus og Hallingdal sjukestugu. Målet er at tilsette i helse- og omsorgstenestene og i Nav og avgjerdstakarar i regionen skal få betre kompetanse på høyrsel. Det er laga eit opplæringsprogram som er i gang i kommunane og ved sjukehusa. 700 sjukepleiarar, legar og andre tilsette på sjukehuset har vore gjennom eit tretimars intensivkurs om høyrsel.»

HLF vil bistå regjeringen

-Vi er glad for at regjeringen anerkjenner hørselstap som en folkehelseutfordring og at det å miste hørselen har stor innvirkning på folks liv. Vi skal bistå regjeringen i å meisle ut gode tiltak, og er positive til at den selv trekker frem behovet for kompetanse og bedre oppfølging. Aktiviteter som forebygger hørselstap i arbeidsliv og på fritidsarenaer ønsker vi velkommen, og er særlig fornøyd med at regjeringen trekker frem det.

-Folkehelsemeldingen kommer med en anerkjennelse av våre dyktige likepersoner og hørselshjelpere, og det er vi som organisasjon stolte av. De er drivkraften i vårt arbeid med å gjøre hverdagen bedre for landets hørselshemmede, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.