HLF trekker frem tre sentrale tiltak som kan bedre hørselsomsorgen, spesielt for eldre og pleietrengende.

  • Det må utartbeides en helhetlig plan for hørselsfeltet.
  • Den hørselsfaglige kompteansen i det kommunale helse- og omsorgsarbeidet må høynes og tjenestetilbudet til hørselshemmede styrkes.
  • Hørselsutredning må tilbys alle eldre generelt,og pleietrengende må bli spesielt prioritert.

I høringsuttalelsen skriver HLF at siden 14,5 prosent av Norges befolkning har store utfordringer med hørselen, er det nødvendig at hørsel og hørselshemming belyses i arbeidet med eldrereformen Leve hele livet. Redusert hørsel står i meldingen bare omtalt som en svekket sans som oppstår ved aldring, og at nesten alle som har passert 75 år oppgir at de sliter med hørselen i sosiale sammenhenger. Videre står det at eldre hørselshemmede kan dra store fordeler av kommunikasjon gjennom tekstbaserte sosiale medier.

Ingen tiltak eller løsninger er nevnt.

HLF peker på at Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger på at én krone investert i ikke-smittsomme sykdommer gir en gevinst på syv kroner. I tillegg viser forskning at hørselstap utgjør den største enkeltstående risikofaktoren for å utvikle demens.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her