Den uavhengige forskningsinstitusjonen Sintef har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet vurdert fremtidig formidling, finansiering og forvaltning av høreapparater og ortopediske hjelpemidler.

Dette området ble i 2017 skilt ut fra rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring». Også den rapporten konkluderte med at hjelpemidler skal finansieres gjennom Folketrygden.

En seier

HLF har under hele prosessen kjempet hardt for at formidling og finansiering skal være som i dag. Det skal sikre gratis høreapparater til de som trenger det når de trenger det, uansett økonomisk situasjon og hvor i landet de bor.

-Vi er glade for at det nok en gang slås fast at finansieringen av høreapparater hører hjemme i Folketrygden. Dette er helt i tråd med hva HLF har kjempet for i mange år, og en seier for alle landets hørselshemmede.

-Dette sikrer at alle får apparater når de trenger det. Vi er også fornøyd med at Sintef ser sammenheng mellom høreapparatformidling og hørselskompetanse. Vi deler synet på at dette best ivaretas i spesialisthelsetjenesten, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Individuell rett

Sintef begrunner sitt standpunkt om finansiering gjennom Folketrygden med at den individuelle retten for brukerne best ivaretas med dagens ordning, hvor brukerne får høreapparat når de trenger det.

Alternativet vil være at finansieringsansvaret overføres til de regionale helseforetakene der tildeling av høreapparater prioriteres etter hvor mye penger foretaket til enhver tid har til disposisjon. Det fraråder Sintef og foreslår at formidlingen av høreapparater fortsatt skal ligge i spesialhelsetjenesten, altså hos hørselssentralene, som i dag.

Forbedringer må til

For både finansiering og formidling ser Sintef behov for forbedringer i form av bedre IKT-støtte og faglig kontroll av vedtak. Sintef peker også på tiltak som bedrer situasjonen for brukere ute i distriktene, blant annet at hørselskontaktene i kommunene får gode muligheter til å oppdatere sin kompetanse fortløpende.

Over til Helfo

Sintef mener prinsipielt at det er en god idé å flytte forvaltningsoppgavene fra Nav til Helfo, Helsedirektoratets ytre etat, som ivaretar rettighetene til helseaktører og privatpersoner og som gir informasjon og veiledning om helsetjenester. Dette må imidlertid ses i sammenheng med den omstillingsprosessen Helfo nå er inne i, og kan således først bli aktuelt noe frem i tid.

Her kan du lese Sintef-rapporten "Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler"