HLFs tidligere nestleder og nå sentralstyremedlem Jan Joakimsen (64) har en lang og slitsom historie som døvblitt og forkjemper for flere skrivetolker. Han har gått veien fra arbeidsfør til ufør, fra optimist til dypt skuffet. Hans høyeste ønske er at alle lovtaler om en bedre tolketjeneste blir omgjort til handling.

-Det er nok prat nå!

Tappes for energi

For  hørselshemmede er en arbeidshverdag med stor muntlig informasjonsflyt, dårlig akustikk og bakgrunnsstøy krevende.

-Du mobliserer maks for å få med deg mest mulig av det som blir formidlet verbalt, i tillegg til at du tolker kroppspråk og bruker  munnavlesing  for å sette alt dette sammen til et forståelig budskap. Dette tapper deg  for energi. Du blir sliten og utmattet og pådrar deg ulike andre helseutfordringer.

Sannsynligheten for arbeidsløshet, førtids- og uførepensjonering øker i takt med hørselstapet.

-For meg endte det til slutt med uføretrygd. I dag forsøker jeg å bidra til samfunnet med frivillig arbeid for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede og forhindre frafall og utenforskap. Men selv dette arbeidet begynner å tære på kreftene og motivasjonen på grunn av en uforutsigbar tilgang på en rettighet som jeg har lovfestet. Det er både utfordrende og energitappende, sier Joakimsen.

Du kan lese hele intervjuet med Jan Joakimsen og mer om skrivetolking her

HLF stiller krav

HLF har spilt inn flere forslag til hvordan den fremtidige tolketjenesten kan bli bedre, blant annet:

>Flere fast ansatte skrivetolker

>Ta i bruk ny teknologi, ikt-løsninger må understøtte tekst

>Flere bildetolkestudioer

>Tjenesten må forbli en rettighet finansiert over Folketrygden

>Tjenesten organiseres innenfor Nav-systemet

>Effektiv søknads- og formidlingsprosess

>Gode rutiner for brukermedvirkning

Arbeid i gang

På bakgrunn av utredningene, sist «Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede» utført av Proba samfunnsanalyse i 2018, har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet gå gjennom tjenestetilbudet sammen med brukerne. I 2017 ble det nedsatt et utviklingsforum hvor HLF deltar sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav og de andre berørte brukerorganisasjonene.

Parallelt jobber på eget initiativ HLF, Norges Døveforbund, Foreningen for Norges Døvblinde og Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde med innspill om hvordan tolketjenesten bør organiseres i Nav.

Nav på sin side har nedsatt flere arbeidsgrupper som også ser på hvordan de best kan organisere tolketjenesten, men her er ikke brukerne tatt med på råd.

Rask avklaring

HLF forventer at organiseringen av tolketjenesten og en forbedring av tjenestens innhold nå snart må være på plass.

-Vi har hatt en rekke utredninger som alle har pekt på at det behov for endringer på flere områder. HLF har lagt ned et stort arbeid gjennom mange år. Det er uholdbart at hørselshemmede får avslag på skrivetolk når de har behov for det.  Kompetansebygging og utvikling av ny teknologi som styrker skrivetolking er Navs ansvar.

-Jeg forutsetter at vårt arbeid og våre råd blir tatt hensyn til og fulgt opp i praksis. Hvis ikke er jeg redd dette blir en skinnprosess, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.