Opplæringsloven gir barn og ungdom det rettslige grunnlaget for en god skolegang. Den nye opplæringsloven som Solberg-regjeringen la frem rett før valget og som nå er ute på høring, har vært til grundig behandling i HLF.

Forslaget til ny opplæringslov bygger på redegjørelsen fra opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) og over 700 høringsforslag som kom inn. Kunnskapsdepartementet har innarbeidet forslag til tiltak fra tidligere stortingsmeldinger, som «Tett på!» og «Fullføringsreformen».

Mye videreført

I ny opplæringslov blir store deler av den nåværende loven videreført. Det er noe som er tatt ut og noen nye regler som er tatt inn. Departementet har lagt stor vekt på at en ny opplæringslov skal være så lett som mulig for brukerne å lese og orientere seg i, og reglene er utformet med sikte på å oppfylle målet om klart språk i offentlig forvaltning og i lovgivningen.

HØRING. HLFs forbundsleder Morten Buan og interessepolitisk seniorrådgiver Marit Skatvedt har arbeidet aktivt for å få en så god Opplæringslov som mulig. Foto. Privat
HØRING. HLFs forbundsleder Morten Buan og interessepolitisk seniorrådgiver Marit Skatvedt har arbeidet aktivt for å få en så god opplæringslov som mulig. Foto. Privat

Ønsker mer forpliktelse

På enkelte områder skulle HLF ønske seg klarere lovformuleringer.

- Vi ønsker et mer forpliktende forslag når det gjelder overganger. Opplæringsloven tar innover seg at overganger er sårbare, men samtidig er departementets forslag når det gjelder overgang fra barnehage til skole en svekkelse sammenlignet med dagens lov, sier HLFs forbundsleder Buan.

Departementet foreslår å videreføre ordningen med at kommunen skal sørge for at barna får en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og skolefritidsordningen, men overlater til kommunen å avgjøre hvordan. 

- I dagens lov er det en plikt til å utarbeide plan for overgang fra barnehage til skole og SFO. Derfor vil HLF i sitt høringsinnspill til lovforslaget spesielt be om at dette innarbeides i den endelige loven, sier Buan.

Faglærte skal undervise

- Vi ser at flere av de spørsmålene HLF har vært opptatt av og tidligere spilt inn til departementet, har blitt innarbeidet i det lovutkastet vi nå har fått. Et av våre viktigste krav var at en opprettholder kravet om at det er faglærte som skal stå for tilrettelagt undervisningen, og dette ser vi nå innarbeidet i lovforslaget.

Best mulig utgangspunkt

- HLF ser positivt på at forslag om å videreføre lærernormen, som er hjemmelen for å gi forskrifter om forholdstall mellom antall lærere og antall elever per skole eller per kommune. I forslaget fra opplæringslovutvalget ble dette foreslått kuttet. Departementet forslår også å videreføre kravet om at gruppestørrelsen må være pedagogisk forsvarlig og trygg.

Etter HLFs mening ser forslaget fra departementet bedre ut enn forslaget til opplæringslovsutvalget.

- Vi vil følge arbeidet med opplæringsloven tett for å sikre hørselshemmede barn og unge det beste utgangspunkt for en god opplæring, sier Morten Buan.