NHS er ett av flere internasjonale forumer hvor HLF har engasjert seg sterkt de siste årene.

Internasjonal satsing

HLFs forbundsleder Morten Buan er ordfører i NHS, og ble i sommer valgt inn som styremedlem i European Federation of Hard of Hearing (EFHOH), med mulighet til å påvirke direktiver og forordninger som gjennom EU og EØS-avtalen får direkte påvirkning for hørselshemmede i Norge.

HLF er også kommet i posisjon til å yte bidrag til WHOs (Verdens helseorganisasjon) globale initiativ for å få hørsel høyere på den internasjonale politiske dagsorden, blant annet gjennom den pågående helseundersøkelsen Hunt 4. Les mer her 

Et potensial for økt internasjonalt arbeid er også sterkere engasjement i den internasjonale føderasjonen for hørselshemmede (IFHOH).

På sjette året er HLF og Briskeby videregående skole i gang med sitt utviklingsprosjekt som bidrar til bedre vilkår for hørselshemmede barn i Malawi. Les mer her

Felleskap i Norden

HLF har formannskapet i NHS i perioden 2015-2019, og det er HLFs forbundsleder Morten Buan som åpner foreningens årsmøte på Island 30. august. Sammen med nestleder Berit Brørby og HLFs organisasjonssjef Roar Råken har de gjennom formannskapet hatt flere møter med Stortingets representanter i og direkte med Nordisk Råd for å få hørsel høyere på den nordiske politiske agendaen.

Bedre forskning og statistikk om hørselshemming og en felles nordisk konferanse om hørsel og sansetap er to vesentlige temaer for HLF i det nordiske samarbeidet.

Bedre forskning

Årsmøtet i NHS på Island vil fokusere på tre hovedområder: Menneskelige rettigheter, universell utforming og tilgjengelighet, og fri bevegelse for studenter.

NHS vil arbeide for bedre forskning og innhenting av sammenlignende statistikk og kunnskap om helseskader for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Felles møteplasser for erfarings- og meningsutveksling vil også bli prioritert, blant annet for bedre barn og ungdoms deltagelse i skole og fritid.

Inkluderende region

Universell utforming og tilgjengelighet er viktig i alle de nordiske land, og målet er å utvikle og profilere Norden som en inkluderende og innovativ region. NHS vil fokusere på gode arbeidsmodeller for statlige instanser og kommuner, og tidlig brukermedvirkning.

NHS vil også gjennom arbeidet med å sikre hørselsteknisk tilrettelegging i skoler og universiteter, i form av gode lydanlegg og tilgang til skrivetolker, åpne for større mobilitet for studenter i hele Norden.