Forslaget til handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden inneholdt tre hovedfokusområder; forebygging, behandling og rehabilitering og universell utforming og tilgjengelighet - det siste punktet nytt. Men landsmøtet nøyde seg ikke med det. Anført av Bjørn Jonassen, leder i HLF Vest-Agder og mangeårig ansatt fylkesaudiopedagog i Statped, vedtok landsmøtet med solid flertall i ta inn et fjerde hovedfokusområde.

Opplæring skal styrkes

Bakgrunn for forslaget var fra Jonassens side den stadige dårligere oppfølgingen av elever med hørselsutfordringer, og hensynet til at dagens undervisning i spesielt grunnskolen på langt nær gir hørselshemmede elever like muligheter som andre elever.

Dette underbygges også av to rapporter det siste året. I fjor avdekket en HLF-undersøkelse at hørselshemmede elever mobbes i langt større grad enn sine medelever. En rapport initiert av HLF fra i år - Kermit-rapporten - viser at elever ikke får den tilretteleggingen de har behov for og dermed  heller ikke får det faglige utbyttet av undervisningen de har krav på. 

Landsmøtet vedtok også et forslag fra Bjørn Jonassen om at det skal nedsettes et ad hoc-utvalg, bestående av fagfolk, foreldre og tillitsvalgte, som skal legge opp et løp for HLFs videre arbeid med opplæring og undervisning. I dette arbeidet inngår også arbeid for å få hørselkompetanse inn i undervisningsplanene både for helsepersonell og lærere.

Bredt spekter av saker

Det ble vedtatt en rekke resolusjoner på landsmøtet, blant annet om å bevare hørselshemmedes rettigheter i Folketrygden, maks 12 ukers ventetid for utredning og tilpasning av høreapparater, og krav om at regjeringen utarbeider en nasjonal hørselsplan.

Sentralstyret foreslo å øke landmøteperioden fra tre til fire år, men trakk forslaget etter sterk motstand fra salen. Døvblittutvalget skal nå hete Hørselsutvalget, fylkeskontaktenes posisjon skal styrkes og samordnes, krav om lydutjevningsanlegg i alle klasserom, og tilbud om tilpassede reservehøreapparater for de som trenger det - uansett alder. For å nevne noe.

Nytt sentralstyre

Morten Buan (Oslo) ble gjenvalgt som forbundsleder, og Berit Brørby (Oppland) gjør comeback som nestleder. Med seg har de styremedlemmene Jan Joakimsen (Vestfold), Grete Kristoffersen (Hedmark), Kristen Lorentzen (Nordland), Guro Markussen (Troms) og Bjørn-Tore Lunde (Vest-Agder - ny). Glenn E. Storsletten og Thorbjørn Andersen tiltrer sentralstyret som henholdsvis HLFU-leder og ansattes representant. Varamedlermmer er Thorbjørn Kopperud (Østfold), Åse Harstad (Oppland), Teddy Kjendlie (Østfold), Anne Lise Tellnes (Møre og Romsdal) og Olav Sara Nikkinen (Finnmark).

Landsmøtet valgte også valgkomite og kontrollkomite, som ledes av henholdsvis Åsun Ø. Josefsen (Finnmark) og Åse Wrålsen (Nordland).