Siden 1990-tallet har Statped tilbudt elevkurs for hørselshemmede elever fra 2. til 10. klasse og deres foreldre i de fleste regioner av landet. Målet er å bygge identitet, bli bedre kjent med eget hørselstap og ikke minst å møte andre barn og unge i samme situasjon. For foreldre er kursene en viktig arena for erfaringsutveksling og økt kunnskap. Mange er mamma eller pappa til den eneste eleven i klassen eller på skolen med behov for tilrettelagt undervisning på grunn av hørsel.   

Viktig møteplass 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) kjemper nå for at en pågående omorganisering i Statped ikke skal resultere i at de populære elevkursene forsvinner. I løpet av høsten 2022 har flere hundre elever og foreldre blitt kurset i Oslo, Bergen og Tromsø. I 2023 derimot er ingen elevkurs planlagt i Statpeds regi.

Dette reagerer HLF sterkt på. I et debattinnlegg i utdanningsnytt.no understreker HLFs generalsekretær Inger Helene Venås at elevkursene er en av de få møteplassene hørselshemmede barn og unge har i dag. 

- Vårt budskap til Statped er klart. Ikke rør elevkursene! I en hverdag preget av utenforskap for mange hørselshemmede elever har kursene vært en viktig arena for læring og sosial inkludering, påpeker Venås. I begynnelsen av desember i fjor sendte HLF et brev til Statped-ledelsen og ba om et møte. HLF har ikke fått svar.

ENGASJERT. Anja Sandnes i HLFU har engasjert seg sterkt for å redde dagens elevkurs. Foto. Privat
ENGASJERT. Anja Sandnes i HLFU har engasjert seg sterkt for å redde dagens elevkurs. Foto. Privat

Kurs ga trygghet

Anja Sandnes (26) i Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom (HLFU) er også bekymret for elevkursenes videre skjebne. Fra hun gikk i 2. til 10. klasse fikk hun hvert år permisjon fra skolen for å delta på elevkurs i Oslo. Hun synes det er trist hvis tilbudet nå blir borte.

- Da jeg var liten trodde jeg at jeg var alene med hørselstapet. Ensomheten var enorm,og jeg klarte ikke å akseptere det å være annerledes, noe som sleit på barndommen min. Det var veldig mørkt. Jeg var «hun som hørte dårlig og hadde mikrofoner i klasserommet». Lyspunktet mitt var elevkursene. Her møtte jeg et miljø der dårlig hørsel for en gangs skyld var normalt, og det ble et trygt sted å være. I nærmiljøet mitt var det få og ingen hørselshemmede. Hørselstap er et usynlig handikap som det er ganske ensomt å leve med, sier Sandnes. 

Jobber med ny struktur

Tone E. Morsund, avdelingsleder for ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring i Statped innen hørselsfeltet bekrefter at det ikke er planlagt elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 2023. 

- Vi vet at elevkursene våre er populære, men med Statpeds nye mandat, kan vi ikke fortsette å tilby elevkursene i dagens form. Statped er i en omstilling frem til 2024. Vi er i gang med arbeidet med en ny struktur for elevkursene. Den skal presenteres for brukerorganisasjonene innen 15. februar 2023. Hva som skjer etter det er usikkert. Dersom elevkurs for denne elevgruppen skal gjennomføres, blir det ikke i den formen det har vært frem til nå.

NY STRUKTUR. Tone E. Morsund, avdelingsleder Hørsel i Statped Foto. Bjørg Engdahl
OMORGANISERING. Tone E. Morsund er avdelingsleder på fagavdeling hørsel i divisjon 3 i Statped. Foto. Bjørg Engdahl

Mer lokalt ansvar

Bakgrunnen for at Statped kutter ut elevkursene er Stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO - 2019–2020». Her skal kommunene ta mer ansvar og bygge opp sin kompetanse på barn med sammensatte utfordringer. Kompetansen skal sitte nærmere eleven.

- Som følge av Statpeds nye mandat skal denne type kurs knyttes tettere opp mot laget rundt eleven. En prosess rundt dette arbeidet er i gang i samarbeid med brukerorganisasjoner, Statped og andre aktører, sier Morsund.

- Hvordan skal kommunene klare å tilby like gode kurstilbud som det Statped har gjort i så mange år?

- Vi prøver å engasjere fagfolk i kommunene. Vi ser også for oss at tilbudet kan videreføres i samarbeid med organisasjonene, som HLF, sier Morsund.

Må bli hørt

Generalsekretær Venås har følgende kommentar til dette:

- HLF er vel kjent med at Statped er i endring, men det er ennå ikke konkludert med hvilke oppgaver og roller Statped skal ha. Det er de gode analysene av hva som fungerer og ikke, og som er viktig i enkeltmenneskers liv, som må ligge til grunn for den endelige aktiviteten. Her er det viktig at brukerorganisasjonene er involvert og blir hørt før endelig avgjørelse tas i en helhet. Elevkursene er en sentral del av dette.

Les også:

Tettere på barn og elever

Foreldre vil ha koordinatorer nær skolebarna