HLF ber i en høringsuttalelse om at regjeringen i sitt arbeid med statsbudsjettet for 2022 prioriterer arbeidet med å etablere et godt tjenestetilbud til hørselshemmede og følge opp anbefalingene gitt i Helsedirektoratets utredning av tilbud til hørselshemmede, som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i fjor.

Viktige tiltak

Dette er punktene HLF spesielt trekker frem:

  • Gjennomgang og tydeliggjøring av lov- og forskriftsreguleringen av hørselsomsorgen
  • Informasjon og veiledningsmateriale til brukere og pasienter
  • Ambulerende audiografer
  • Systematiske etterkontroller
  • Lærings- og mestringstilbud
  • Økt bruk av avtalespesialister
  • Kompetanseøkning i kommunene

Klare forventninger

HLFs generalsekretær Henrik Peersen beklager at en nasjonal hørselsplan ikke ble vedtatt i Stortinget.

-Den ville ha vært politisk og økonomisk forpliktende i sin form, og omfattet langt mer enn kun aldersbetinget hørselstap. Gledelig er det likevel at statsråd Bent Høie lover å forbedre tjenestene til dagens hørselshemmede, i tett dialog med brukerorganisasjonene. Vi har klare forventninger til det videre arbeidet som skal skje i departementet, og er fornøyde med at statsråden nå lover politisk handling overfor den store gruppen med hørselstap. 

- Det er viktig for landets hørselshemmede at vi ser handling og konkrete tiltak ut av de politiske ordene til statsråden i nær fremtid, noe som også ble tverrpolitisk påpekt i Stortinget. Vi ser frem til et godt samarbeid framover om hvilke tiltak som kan gi en bedre og mer effektiv hørselsomsorg, sier Peersen.

Tydelige utfordringer

Forslaget fra de fem opposisjonspartiene i Stortinget ble nedstemt med knappest mulig margin.

I et innspill til regjeringens budsjettarbeid skriver HLF: «Vi er glade for at helse- og omsorgsministeren uttrykker at han i stor grad er enig i begrunnelsen for en nasjonal hørselsplan og ønske om å styrke forebygging og behandling av sansetap. I debatten ble det av flere partier påpekt viktigheten av at hørselshemmede får god oppfølging. Som saksordfører og leder av helse- og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold sa i debatten, er det å høre godt viktig. Det trengs tjenestetilbud, teknologi og hjelpemidler som fungerer godt, at de som har behov for hjelp og tilrettelegging får det, slik at også hørselshemmede kan leve det livet de ønsker.»

I uttalelsen skriver HLF videre at det er viktig å sikre god opplæring og oppfølging, slik at hjelpemidlene ment til å forenkle hverdagen, faktisk gjør det.

«HLF er enig i dette og viser til Helsedirektoratets utredning av tilbudet til hørselshemmede som tydeliggjør dagens utfordringsbilde og fremtidens behov.»

HLF vil bistå

«I debatten i Stortinget sa helseministeren at det er hensiktsmessig å sette inn ressursene på konkrete områder som kan forbedre tjenestene og å prioritere forslagene i Helsedirektoratets utredning, og vi ber om at dette gjenspeiles i det kommende arbeidet i departementet med statsbudsjettet for 2022 og i oppdragsdokumentene til blant annet helseforetakene.»

«Det ligger mange viktige forslag og tiltak til gjennomgang i departementet, og det er mange som gleder seg til at disse skal iverksettes, og at det blir lettere å være en som sliter med nedsatt hørsel i framtiden», sa Bekkevold i stortingsdebatten om nasjonal hørselsplan.

«HLF ser frem til å bistå departementet i dette arbeidet», heter det i høringsuttalelsen.