HLFs landsmøte vedtok under sitt landsmøte i slutten av juni to resolusjoner som begge krever at regjeringen tar hørselshemmedes behov for et hørselsvennlig lydmiljø og strengere krav til universell utforming på alvor. Her er det to resolusjonene:

Et universelt utformet samfunn for alle

"Hørselshemmede opplever barrierer på alle samfunnsområder knyttet til vansker med å høre hva folk sier og vansker med å forstå hendelser i omgivelsene. Dette kan være å oppfatte fare, informasjon som gis i det offentlige rom eller å delta i sitt nærmiljø på grunn av vansker med kommunikasjon. For eksempel blir det ikke brukt lyddempende materialer, og det blir ikke montert hørselsteknisk utstyr som er tilpasset bygget. Hørselshemmede kan få hjelpemidler via NAV, men dette er ikke nok for å delta i samfunnet på lik linje med andre. Hørselshemmede trenger et hørselsvennlig lydmiljø og et universelt utformet samfunn.

Kravene i plan- og bygningsloven, som er forankret i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17), til akustikk- og lydutjevningsanlegg, er ikke sterke nok til å sikre et universelt utformet samfunn og et hørselsvennlig lydmiljø. Kravene til optisk varsling inkluderer ikke vibrasjonsvarsling på overnattingssteder, noe hørselshemmede som tar av sine høreapparater om natten er helt avhengig av for å oppnå samme sikkerhet som andre.

Norge har forpliktet seg gjennom å innføre likestillings- og diskrimineringsloven, samt å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), til å sikre hørselshemmede samme mulighet som andre til å være aktive samfunnsborgere og fravær av utrygghet og diskriminering.

HLF krever at regjeringen tar på alvor hørselshemmedes behov for et hørselsvennlig lydmiljø og strengere krav til universell utforming. Dette må regjeringen sikre ved å utarbeide strengere krav til akustikk og lydutjevninganlegg i TEK 17." 

Gi hørselshemmede samme trygghet som andre

"Hørselshemmede som overnatter på overnattingssteder eller oppholder seg i offentlige bygg utsetter seg for risiko, fordi eierne ikke tilbyr en trygg brannvarsling som er mulig å oppfatte for alle.

I byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK17, er det ikke krav til fastmontert vibrasjonsanlegg på overnattingssteder. Det er heller ikke krav om optisk lysvarsling av brann annet enn i våtrom og fellesarealer i universelt utformede publikumsbygg. Dette innebærer at hørselshemmede blir avhengige av mobile, batteridrevne løsninger eller må bli varslet av andre personer. Det er en urimelig byrde å legge på både den enkelte hørselshemmede og de som må varsle, samt at det skaper stor utrygghet.

HLF ber regjeringen sikre at TEK17 ivaretar hørselshemmedes behov for trygghet ved overnattingssteder og i offentlige bygg. Det må innføres krav om at overnattingssteder må tilby minimum ti prosent av rommene med fastmontert vibrasjonsanlegg, og at det stilles krav om optisk varsling i alle rom i offentlige bygg." 

Du kan lese mer om universell utforming her