I en høringsuttalelse til Stortingets undervisnings- og forskningskomité viser HLF til at Norge har sluttet seg til FNs bærekraftmål og skal «sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremme moglegheiter for livslang læring.»

Norge har også vedtatt FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, det tilgang til skolebygg er en av forpliktelsene.

Økonomisk lønnsomt

-Mange skoler er ikke tilgjengelige for elever med funksjonsnedsettelse. For hørselshemmede barn og unge er det viktig å kunne gå på universelt utformede nærskoler for å få en likeverdig mulighet til lærings og sosial delaktighet, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

I 2017 lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) «Veikart universelt utformet nærskole 2030». Oslo Economics har dokumentert at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å følge veikartet. Ved behandling av stortingsmeldingen «Tett på» støttet en enstemmig utdannings- og forskningskomité veikartet og målet om universell utforming av skolebygg.

Bare ord – ingen midler

Også FN-komiteen til CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjons) slår i sine merknader fast at «regjeringen må innføre forskrifter for å fastsette tidsfrister og konkrete tiltak med øremerket finansiering for universell utforming av eksisterende bygninger..».

- Regjeringen sier den vil fremme universell utforming der utfordringene er størst, men det hjelper jo ingenting så lenge den ikke kommer opp med hverken tiltak eller midler. Derfor foreslår vi nå 200 kroner til dette formålet, sier Buan.

Fylkeskoordinatorer

I høringsuttalelsen ber også HLF om at det settes av midler til regionale koordinatorer for hørselshemmede elever.

I stortingsmeldingen «Tett på» sier flertallet blant annet at «mulighetene som åpnes gjennom omorganiseringen og oppbyggingen av regional og lokal kompetanse bør forsøke å ivareta tilsvarende kompetanse og tett oppfølging».

-Ordningen med fylkesaudiopedagoger som fulgte opp hørselshemmede barn er for lengst avviklet. Det har ført til at flere hørselshemmede barn går under radaren og ikke får nødvendig oppfølging. Øremerkede midler er den eneste veien å gå, sier Buan.

Briskeby vgs

HLF-eide Briskeby videregående skole, som er landets eneste skole tilpasset hørselshemmede elever, har fått samme bevilgning som i inneværende år.

-Jeg synes ikke det er for mye å be om at Stortinget sørger for at skolen i alle fall får en bevilgning som inkluderer prisveksten. Skjer ikke det, er forslaget fra regjeringen en reell forverring av skolen økonomiske situasjon, sier Morten Buan.

Det er også en økonomisk utfordring for skolen at deltidselever kompenseres prosentvis, og ikke etter de faktiske kostnader skolen har. HLF ber derfor en økning i tilskuddet.