Undersøkelsen er utført av analyseinstituttet Sentio Research Norge på oppdrag fra Phonak Norge, og ble første gang presentert under Arendalsuka i 2017.

Den viser at 57 prosent av kommunene er tilrettelagt for ansatte eller besøkende med hørselshemming, 43 prosent er det ikke.

Teleslynge og eget kontor

48 prosent av de som svarer oppgir at de har installert teleslynge, mens 44 prosent oppgir at de/den hørselshemmede har fått eget kontor. 28 prosent av de som svarer har lydabsorberende skillevegger/møbler i landskap, mens 23 prosent har tilpassede møtelokaler. Hver fjerde bedrift har ikke gjennomført spesifikke tiltak.

Undersøkelsen viser at 83 prosent av de spurte har kolleger eller ansatte som er hørselshemmet, og like mange svarer bekreftende på spørsmålet om de har opplevd at hørselen kan påvirke ansattes evne til å følge med i en samtale.

Behov for kunnskap

Halvparten av de spurte svarer ja på spørsmålet om det behov for å øke kunnskapen til de ansatte om hvordan de kan gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede, 40 prosent er usikre. Samtidig svarer 72 prosent av de spurte at det ikke er gjennomført tiltak for å øke kunnskapen. Bare 11 prosent svarer at tiltak er gjennomført.

77 prosent av de ansatte i administrasjonen har egne kontorer, mens 20 prosent sitter i en blanding av kontorer og åpent landskap. Henholdsvis 54 og 33 prosent svarer at åpent landskap fungerer nokså godt eller både og. Åtte prosent svarer at det fungerer nokså dårlig, mens fire prosent svarer svært godt.

På spørsmål om når kommunene sist gjennomført en hørselstest av de ansatte, svarer 34 prosent at de ikke vet. 24 prosent har gjennomført hørselstest det siste året, mens 18 prosent har gjennomført test i løpet av de tre siste årene. 15 prosent har aldri gjennomført hørselstester. De resterende ti prosentene svarer at tester er utført for tre år eller lenger siden.

35 prosent mener at det ikke er kommunens ansvar at de ansattes hørsel blir testet jevnlig.

Vil gjerne ansette

Det er kommunenes personalsjefer som er bedt om å svare på spørsmålene i undersøkelsen, og åtte av ti sier de gjerne ansetter hørselshemmede, og nesten like mange har hørselshemmede i sin omgangskrets. Under fire av ti sier at det er dyrt å tilrettelegge for hørselshemmede. Én av ti sier at hørselshemmede har lavere produktivitet enn andre ansatte.

«En skandale»

Funnene i denne undersøkelsen samsvarer godt med en undersøkelse HLFs egen Teleslyngegerilja gjorde for to år siden. Der kom det frem at fire av ti kommuner ikke har installert teleslynge i kommunestyresalen. Den undersøkelsen viste også at bare 14 prosent av kommunene hadde planer om å installere teleslynger.

HLFs generalsekretær Anders Hegre karakteriserte funnene som «en skandale for demokratiet».

Dette kan du gjøre som arbeidsgiver

 • Ha en åpen dialog for å finne ut hva som skal til for at han/hun får en godt tilrettelagt arbeidshverdag.
 • Informer andre kollegaer om hørselsutfordringene i samarbeid med han/hun som er hørselshemmet.
 • Tilrettelegg arbeidsplassen og arbeidsoppgavene for vedkommende (f.eks i form av teleslynge, lyd- og støyskjerming, god belysning, varslingsutstyr).
 • Gi tydelige beskjeder, gjerne også skriftlig.
 • Tilrettelegg møter og sammenkomster for den hørselshemmede. Spør hva som skal til.
 • Sørg for at arbeidsplassen er universelt utformet.
 • Ta kontakt med NAV for hjelp og teknisk tilrettelegging.
 • Tilby jevnlig hørselstesting for å kunne kartlegge behov og tilrettelegge for hørselshemmede.

Dette kan du gjøre som hørselshemmet

 • Start hos fastlegen. Ta en hørselstest. Vil et høreapparat være til hjelp i hverdagen?
 • Trenger du høreapparat, så ta det i bruk. Jo før jo bedre. Tilvenning tar tid, vær tålmodig. Gjennom Folketrygden/NAV får du dekket utgifter til høreapparater.
 • Har du behov for samtaleforsterker eller andre hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg å høre, kontakt NAVs hjelpemiddelsentral i ditt fylke.
 • Vær åpen om hørselstapet og behovene dine.
 • Det hjelper ikke å bare si "Jeg hører dårlig". Du må forklare hva detet innebærer og kollegaer/andre må gjøre. Vær innstilt på å måtte si ifra flere ganger. Folk glemmer.
 • Konsentrer deg om å prate med én person om gangen.
 • I større forsamlinger, pass på at du plasserer deg best mulig med tanke på ditt hørselstap.
 • Plasser deg med lyskilden i ryggen, slik at du ser ansiktet til den du snakker med.
 • HLF har likepersoner for yrkesaktive. En likeperson er selv yrkesaktiv og hørselshemmet, og kan være en god støttespiller og rådgiver.

Her kan du lese mer om rettigheter og plikter og om HLFs likepersoner og arbeid for hørselshemmede i arbeidslivet

 

Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt

Etter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26 har arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling, samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

At tilretteleggingsplikten oppfylles er viktig. Det kan være helt avgjørende for om en arbeidstaker kan bli stående i stillingen eller få en annen stilling hos arbeidsgiver.

Har du utfordringer med at arbeidsgiver ikke er særlig imøtekommende når det gjelder tilrettelegging, kan du få gratis bistand av likestillings- og diskrimineringsombudet.

I arbeidsmiljøloven § 4-4 er det en generell regel om at arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger og at nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon.

Du kan lese mer på www.arbeidstilsynet.no

Behold jobben-kurs på HLF Briskeby

Behold jobben-kurs er HLF Briskeby rehabilitering og utadrettedes tjenesters (RUT) tilbud til deg som er yrkesaktiv og hørselshemmet.

På kurset lærer du nyttige verktøy for å mestre hverdagen som hørselshemmet i arbeidslivet. Du får blant annet informasjon om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for din taleoppfatning. Gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og kunnskap vil du finne gode måter å møte utfordringer på. Kurset avholdes med tre samlinger over tre dager i en seks-åtte måneders periode.

Les mer om tilbudet, og sjekk om det er ledig kursplass her

 

Les også NRK Brennpunkts dokumentar om åpne kontorlandskap "Kan åpent kontorlandskap gjøre deg 440 prosent bedre?"