Universell opplæring og individuell tilrettelegging, samt krav om forsterket innsats på alle trinn og i alle fag, er nye og sentrale begreper i innstillingen fra et ekspertutvalg som er overlevert Kunnskapsdepartementet.

Universell opplæring

Dette innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at opplæringen skal være tilfredsstillende for flest mulig uten individuell tilrettelegging.

Dersom utbyttet av den universelle opplæringen ikke er tilfredsstillende, har elever rett til individuelt tilrettelagt opplæring.

Det har i mange år og fra mange hold vært rettet hard kritikk mot dagens spesialundervisning, ikke minst i Barneombudets fagrapport fra 2017 «Uten mål og mening».

Farvel til assistentene

Ekspertutvalget foreslår derfor at de som skal gi denne opplæringen må oppfylle kompetansekravene for å bli ansatt i en lærerstilling og ha relevant kompetanse i faget det skal undervises i.

Utvalget foreslår også at det kan gjøres unntak fra denne regelen dersom det det vil gi eleven bedre opplæring. Slik unntak kan bare gjøres for personer med en universitets- eller høyskoleutdanning som gjør dem særlig egnet til å ivareta behovet til eleven.

Det betyr i praksis at lærerassistenter ikke lenger skal delta i individuelt tilrettelagt undervisning.

HLF: Gledelig

HLF har gjennom flere år fremmet krav om at spesialundervisning og tilrettelagt undervisning må gjennomføres av fagutdannede lærere.

-Dette har vi til nå ikke fått gjennomslag for, og vi opplever at det i dag er ufaglærte assistenter som får ansvaret for spesialundervisningen. Det er derfor ekstra gledelig at innspillet til ny opplæringslov nettopp fremmer forslag helt i tråd med HLFs krav, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

Krav på hjelpemidler

Ekspertutvalget foreslår også at det innføres en regel om at elever har rett til de tekniske hjelpemidler og den fysiske tilretteleggingen de trenger for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

PP-tjeneste for alle

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter utvalgets mening ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjenesten skal samarbeide med skolene og hjelpe til med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og tilrettelegging av opplæring for elevene.

Hovedpunktene

Her er noen av hovedpunktene i den over 800 sider store innstillingen:

  • Universell opplæring og individuell tilrettelegging innføres som nye betegnelser.
  • Krav om forsterket innsats på alle trinn og i alle fag.
  • Rett til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging.
  • Skolen plikt til å følge med, melde fra og følge opp klargjøres.
  • Det er lærere som skal gi individuell tilrettelagt opplæring.
  • Personer med høy kompetanse, men som ikke er lærere, skal kunne gi individuell tilrettelagt opplæring hvis det gir eleven bedre opplæring.
  • PP-tjenestens mandat utvides.

Ut på høring

Forslaget til ny Opplæringslov vil bli sendt ut på høring på nyåret. Utvalgets arbeid har gått parallelt med andre store utredninger de siste årene, blant annet stortingsmeldingen "Tett på – om tidlig innsats og inkluderende fellesskap", som ble lagt frem tidligere i høst. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende ut et helhetlig høringsnotat med regjeringens forslag til ny Opplæringslov våren 2021.

-Vår oppgave blir nå å se alle forslagene i sammenheng med de endringene som allerede er gjennomført. Det blir et viktig arbeid å sikre at alle elever får en så god skole og undervisning som mulig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.