At nedsatt hørsel kan gi store helsemessige tap og økt dødelighet er kjent fra internasjonal forsking. Sammenhengen mellom hørselstap og økt dødsrisiko er nå ytterligere dokumentert i den første norske studien innen feltet. Den nye studien fra Folkehelseinstituttet ser på den kombinerte effekten av hørselstap og det å være enslig eller barnløs.

- Familiestatus ser ut til å påvirke dødeligheten forbundet med hørselstap, fastslår førsteforfatter Bo Engdahl ved avdeling for Kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet. Å ha nedsatt hørsel i kombinasjon med å være enslig eller barnløs øker den totale dødeligheten med fra 10 til 30 prosent før fylte 75 år. 

Basert på HUNT-studien

Den nye studien er basert på HUNT-undersøkelsen (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og omfatter 50.462 deltakere fulgt fra 1996-1998 til 2016. Data om sivilstatus og dødsårsaker ble hentet ut fra henholdsvis Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.

-Å være skilt og enslig gir økt dødeligheten. En lignende tendens så vi blant de som er barnløs, selv om denne var signifikant kun for kvinner. En normalt hørende partner derimot bidro til å redusere dødeligheten knyttet til hørselstap, opplyser Engdahl.

Flere faktorer spiller inn

-Kan du utdype litt nærmere hvorfor hørselstap gir denne økte risikoen?

-Det er flere forklaringer på sammenhengen mellom hørselstap og dødelighet. Det kan hende hørselstap deler noen av de samme risikofaktorene som for hjertekarsykdom eller yrkesmessige og sosioøkonomiske risikofaktorer. Når vi korrigerer for disse i studien, så minker nemlig også effektene. Videre kan det dreie seg om underliggende, arvelige faktorer som disponerer for hørselstap og dødelighet. Sist, men ikke minst, kan økt dødelighet være en effekt av at hørselstap er relatert til andre negative helseutfall som for eksempel redusert aktivitetsnivå både sosialt og fysisk, redusert kognitiv funksjon, demens, redusert psykisk helse, dårlige balanse, fall og ulykker.

Engdahl mener det er viktig å være klar over disse sammenhengene når andelen aleneboere og hørselshemmede øker i fremtiden. 

Må ta grep selv

-Hva kan de med nedsatt hørsel som er enslige, skilte eller barnløse gjøre for å redusere egen dødsrisiko?

-Det viktigste er kanskje at de sjekker hørselen og får tilpasset et høreapparat, dersom de får påvist et hørselstap. Når du mangler partner eller barn som kan si ifra om at du hører dårlig og som sørger for at du kommer deg til lege, så må du ta initiativ selv. Ellers gjelder de samme generelle helserådene for hørselshemmede som for andre, nemlig å være aktiv både fysisk og sosialt, unngå røyking og ha godt kosthold.

Den nye studien fra Folkehelseinstituttet "Hearing loss, family status and mortality - Findings from the HUNT study, Norway", ble nylig publisert i britiske Social Science & Medicine og du kan lese den her.