Den nye FoU-enheten (forskning og utvikling) ved kompetansesenteret bygger sin virksomhet på kunnskapsbasert praksis. Det er FoU-medarbeiderne Johanne Fossen, teamleder utadrettede tjenester og Tone Thiis, lærer ved Briskeby videregående skole, som skal lede prosjektet gjennom etableringsfasen. Innen utgangen av 2019 skal de legge frem en plan for det videre arbeidet.

Aktiv pådriver

HLF Briskeby FoU skal være en aktiv pådriver innen fag- og kompetanseutvikling på hørselsfeltet. Enheten skal dokumentere, kvalitetssikre og videreutvikle virksomheten ved Briskeby videregående skole og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). Modellen kunnskapsbasert praksis hviler på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og brukerkunnskap og -medvirkning.

-Dette er en kjempeutfordring, og veldig spennende arbeid. Vårt mål er å komme med forslag om noen hovedfokusområder. Derfor må vi holde tunga rett i munnen og ikke gape over for mye i denne fasen. Vi må være konkrete, sier Fossen og Thiis.

Begge understreker at de ikke er forskere, og heller ikke skal drive forskning i tradisjonell forstand.

-Nå i etableringsfasen knytter vi kontakter med ulike personer og miljøer som vi håper vil bidra med innspill om hvordan vi kan gjøre ting riktig. Disse innspillene vil gjøre det lettere for oss å peile oss inn på en riktig retning.

Dokumentasjon

FoU-enhetens kanskje fremste oppgave vil bli å skaffe til veie dokumentasjon.

-Vi må skaffe oss all den kunnskap vi kan om hørsel, og dokumentere hvordan hverdagen er for hørselshemmede. Vi må lage systemer som hele tiden viser effekten av hva vi gjør på ulike områder, måle den faglige utviklingen og dokumentere gjennomføringen av det vi gjør.

-Ett eksempel er å undersøke livskvaliteten til elevene ved skolen her i Lier. På hvilket nivå var elevene da de startet her, og hvordan er livskvaliteten når de går ut. Hvordan utvikler livskvaliteten i årene etter skolen? Dette er spørsmål vi ønsker svar på for bedre å kunne gjøre veien for hørselshemmede unge lettere.

-Et annet eksempel er å undersøke og dokumentere livskvaliteten de de som for eksempel deltar på våre Behold jobben-kurs. Blir kursdeltagerne stående lenger i jobb etter kurset. Øker livskvaliteten deres?

-Dette er uhyre viktige å dokumentere. Vi kan mene og synse hva vi vil, men faktabasert kunnskap er og blir helt avgjørende, sier Fossen og Thiis.

Attraktive for forskning

Innsamlingen av dokumentasjon vil i hovedsak skje fra tilgjengelig forskning og brukernes og Briskeby-ansattes egne erfaringer. Men hva skal så denne dokumentasjonen brukes til?

-Den kan brukes på mange måter. Vår egen kompetanse og våre brukeres erfaring gjør HLF Briskeby kompetansesenter til et Mekka for å studere hørselsrelaterte utfordringer. Vi har i mange år hatt tilbud til både unge, voksne og eldre hørselshemmede, fra alle diagnosegruppene våre. All denne erfaringen vil være med å utvikle stadig bedre tilbud både her i Lier og i lokalsamfunn landet over. Prosjektet «En moderne hørselsomsorg», hvor kommunene på Ringerike og i Hallingdal er med, er et godt eksempel på en utadrettet tjeneste vi kan utvikle videre.

-Dernest ønsker vi å gjøre oss attraktive for forskere og ulike forskningsprosjekter om hørsel. Vi følger i dag nøye med på eksisterende forskningsprosjekter, og vi er spente på hva Hunt 4-undersøkelsen i Trøndelag vil bringe av resultater.

-All innsamling av dokumentasjon og forskning gjør oss i bedre stand til å måle livskvaliteten hos hørselshemmede i alle aldre. Og med det kunne gi dem tilbud eller spille inn forslag som vil gi en bedre hørselsomsorg samlet sett.

Gull til brukerne

Selv om FoU-enheten skal favne vidt på hørselsområdet, har de to medarbeiderne hver sitt «drømmeprosjekt».

-Jeg er spesielt opptatt av å gi våre elver matnyttig påfyll for å møte voksenlivet etter at de er ferdige på skolen vår, sier Tone Thiis.

-Det er alltid noe å forbedre, også ved vårt eget system og måten vi arbeider på. Derfor skal bred erfaring og god forskning resultere i tilbud som er gull for brukerne våre, sier Johanne Fossen.

Du kan lese mer om FoU-enheten på Briskeby her  

 

DH-fakta

FoU-enhetens mål:

  • HLF Briskeby FoU har utviklet og driftet gode interne systemer for dokumentasjon til bruk i planlegging, rapportering og anbud, samt forskning utført av eksterne fagmiljøer.
  • Intern prosjektutvikling er samordnet.
  • Samarbeidet med høyere utdanningsinstitusjoner i inn- og utland er videreutviklet.
  • Det er innledet samarbeid med Helse Sør-Øst for utredning av muligheten til å søke status som «nasjonalt kompetansesenter for hørsel»
  • Hørselskompetanse og erfaringer er utvekslet mellom Norge og Malawi, og ny kunnskap er institusjonalisert på partnerskolene.
  • HLF Briskeby er landets kompetansesenter og videregående skole innenfor feltet hørselstap med fokus på talespråklig tilnærming.
  • Effektdokumentasjon av metoder og tiltak er blitt brukt løpende til å spre oppnådde resultater i inn- og utland.