Under koronapandemien har pasient- og pårørendeopplæringen (PPO) på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo ikke latt seg gjennomføre som normalt. Dette har ført til at nye høreapparatbrukere har mistet en viktig del av sin oppfølging i etterkant av høreapparattilpasning.

For å bøte på dette digitaliseres nå tilbudet. Ni korfilmer tar opp ulike temaer knyttet til mestring og tilrettelegging, samt kommunikasjonsmessige, psykososiale og praktiske konsekvenser av hørselstap. Siktemålet er å gjøre tilbudet nasjonalt.