-Nav opplever at stadig flere bestiller skrivetolk. Det er bra at flere har oppdaget tjenesten, slik at flere med hørselshemming kan øke sin deltakelse i samfunnet, men økt etterspørsel gjør at vi ikke greier å skaffe tolk til alle oppdrag. Flere brukere har fått erfare dette, og det er vi ikke fornøyde med, sier seniorrådgiver Kristin Horn i Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Les her hva en skrivetolk kan bidra med

Horn opplyser at dekningsgraden av tolk varierer fra måned til måned, men at den har sunket i løpet av 2019. Dette er også det klare inntrykket HLF har utfra tilbakemeldinger fra medlemmer, tillitsvalgte og egne ansatte.

IKKE FORNØYD. Økt etterspørsel gjør at vi dessverre ikke greier å skaffe tolk til alle oppdrag, sier seniorrådgiver Kristin Horn i Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. (Foto Morten Flatebø)
IKKE FORNØYD. Økt etterspørsel gjør at vi dessverre ikke greier å skaffe tolk til alle oppdrag, sier seniorrådgiver Kristin Horn i Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. (Foto Morten Flatebø)

Ikke fornøyd

-Så langt i år har Nav tatt imot i overkant av 5600 bestillinger på landsbasis. Av disse har Nav tolket på 3450. De øvrige oppdragene er enten blitt avlyst eller har stått udekket, sier Horn om tallene som gir en dekningsgrad på knapt 62 prosent.

Dette innebærer at hvert tredje bestilte skrivetolkoppdrag ikke er blitt innvilget eller gjennomført i løpet av årets tre første kvartaler.

Geografiske forskjeller

Det er geografiske forskjeller på tilgang til skrivetolker i Norge. Noen steder er det også flere aktive skrivetolkbrukere enn andre steder, ifølge Horn.

Området med størst rift om skrivetolkene er ikke overraskende landets mest folkerike region Oslo og Akershus. Rundt ni prosent av alle tolkeoppdrag som bestilles gjelder skrivetolking. 

205 tolker på listen

Mali Brevik er én av 13 skrivetolker ved Tolketjenesten i Oslo og Akershus og er koordinator for skrivetolker som jobber frilans. Tjenesten hadde ved sist opptelling i alt 205 frilanstolker på listen. Hvor mange av dem som er disponible for oppdrag fins det imidlertid ingen eksakt oversikt over.    

-Vi prøver å møte behovet for skrivetolking ved å etterspørre skrivetolkkompetanse ved nyansettelser. Dette har ført til økning i antall ansatte med skrivetolkkompetanse hos oss de siste årene, sier Brevik.

Hun forteller videre at alle søkere som oppfyller kriteriene for skrivetolk blir invitert til en informasjonssamtale om tolketjenestens tilbud.

ØKT PRESS. Skrivetolkkoordinator Mali Brevik ved Tolketjenesten i Oslo og Akershus opplever ekstra stor pågang i august og januar i forbindelse med studieoppstart. (Foto Privat)
ØKT PRESS. Skrivetolkkoordinator Mali Brevik ved Tolketjenesten i Oslo og Akershus opplever ekstra stor pågang i august og januar i forbindelse med studieoppstart. (Foto Privat)

Travel studiestart

Studieoppstart i august og januar betyr økte bestillinger, som drar seg utover høst og vår. Også arbeidstakere har økt tolkebehov i de samme periodene på grunn av oppstart etter ferier. I løpet av august måned fikk Tolketjenesten i Oslo og Akershus inn 200 bestillinger. 66 av dem ble udekket eller avlyst.

-Økt etterspørsel etter skrivetolk fra studenter som tar høyere utdanning har gjort at vi har satt av mye ressurser for å dekke denne oppdragsmengden. Vi bruker i stor grad frilanstolker i tillegg til fast ansatte, men ser at behovet er større enn vi kan dekke. Kveldstid kan være en utfordring fordi mange skrivetolker, både fast ansatte og frilanstolker, har oppdrag på dagen innen utdanning og arbeid, forklarer Brevik.

Arbeidsvilkår – viktig tema

Tolkerens arbeidsvilkår har vært et gjentagende tema knyttet til underdekningen av tolker.  Horn sier det slik:

-Det er for få tolker som kan eller ønsker å ta på seg skrivetolkoppdrag. Årsaken til dette er trolig sammensatt. Det ene handler om tolkenes arbeidssituasjon. Mange skrivetolkoppdrag er av en eller flere dagers varighet. Skrivetolking er statisk dataarbeid over tid, og det kan oppleves belastende å ta mange skrivetolkoppdrag. Mange nyutdannede tolker opplever ikke å ha gode nok ferdigheter til å ta skrivetolkoppdrag. Det som tilbys av skrivetolkopplæring i utdanningen, er ikke i samsvar med de reelle kravene som tolkene møter etter utdanningen.

Under utredning

Hun viser til at Nav nå jobber med konkrete forbedringstiltak.

-Disse tiltakene retter seg mot tolketjenestene, herunder fagutvikling, bedre system ved utlysning og fordeling av oppdrag, samt bruk av tolker på tvers av fylkesgrenser. I tillegg ønsker vi å komme i dialog med utdanningene om hvordan vi sammen kan bedre situasjonen, sier Horn.

Også Brevik påpeker at det er stort fokus på skrivetolking innad i Nav:

-En nasjonal ressursgruppe for skrivetolking er opprettet for å jobbe med aktuelle saker som berører området. Her deltar Oslo og Akershus aktivt. Vi har også en egen faggruppe for skrivetolking for de ansatte som skrivetolker på Tolketjenesten i Oslo og Akershus.

Slik er saksgangen

Du må ha fått innvilget søknad om at du fyller kriteriene for tolk til dagliglivet før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag. Når dette er i orden kan du så gå inn og bestille skrivetolk via Navs nettsider.

-Du får først en bekreftelse på at bestillingen er mottatt. Dersom det er ledige tolker til det aktuelle oppdraget, sender vi en rask bekreftelse på at tolk er ordnet. Noen oppdrag sendes ut til frilanstolkene, og da kommer bekreftelsen når tolker har meldt seg til oppdraget, opplyser Brevik.

Løpende dialog

-Hvor kort tid opp mot et aktuelt oppdrag får brukerne vite om tolk kommer eller ikke?

-Vi prøver i størst mulig grad å unngå avslag. Hvis vi ser det er utfordringer med å dekke oppdrag, har vi løpende dialog med bestilleren. Formidlerne jobber med å skaffe tolk så tett opp til oppdraget som mulig. For eksempel kan det dagen før en aktuell bestilling vise seg å være ledige skrivetolker, fordi andre oppdrag er avlyst, og da kan beskjeden fra Nav komme dagen før. Noen ønsker å vite i god tid om de får tolk eller ikke, slik at de kan avlyse oppdraget, og da kan vi bli enige om en frist, sier Brevik.