Dette kommer frem i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4), der hørselen til 28.000 voksne er kartlagt i perioden 2017 til 2019. Ved å sammenligne disse funnene med kartleggingen som ble gjort i 1996-98 (HUNT2) har forskerne sett en positiv utvikling: Forekomsten av invalidiserende hørselstap har gått ned både blant kvinner og menn. Det er særlig menn i alderen 60-70 år som kan skilte med bedre hørsel, sammenlignet med menn i samme aldersgruppe som ble hørselstestet for 20 år siden.

Lignende funn er også gjort i USA og andre vestlige land, deriblant i en svensk kartlegging av 70-åringer.

NYE TALL. Forsker Bo Engdahl har ledet hørselsforskningen i HUNT4-studien.
NYE TALL. Forsker Bo Engdahl har ledet hørselsforskningen i HUNT4-studien.

Friskere befolkning

Hørselsforsker Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet har ledet den nye norske studien. Den ble nylig publisert i det amerikanske fagtidsskriftet Ear and Hearing og er omtalt på Folkehelseinstituttets nettside.

At  færre eldre har alvorlige behandlingstrengende hørselstap, kan være resultat av flere faktorer, tror han. Mindre yrkesstøy, økt fokus på forebygging av hørselsskader og strengere krav til arbeidsmiljø nevnes som mulige forklaringer. Også bedre folkehelse generelt, endrede røykevaner og bedre behandling av øresykdommer kan være medvirkende faktorer. 

-Dette skal vi studere videre, sier Engdahl, som omtaler de ferske HUNT-resultatene som gledelige.

De viser at hørselen har blitt bedre i stort sett alle aldersgrupper og for alle frekvensområder, også når det gjelder mindre alvorlige hørselstap. 

Flere med nedsatt hørsel

Det har vært knyttet stor spenning til hørselstallene fra HUNT4-undersøkelsen, fordi dette er den første oppdateringen på norsk hørsel på over 20 år. 

-Siden befolkningen generelt er blitt friskere, er det viktig å få på plass et nytt normalmateriale innen hørsel som blant annet kan benyttes i klinikken og innen arbeidsmedisin, forklarer Engdahl.

I studien understreker han og medforskerne at vi må forvente at en økende andel av befolkningen vil ha nedsatt hørsel i årene fremover. Med befolkningsfremskrivning til Statistisk Sentralbyrå (SSB), med flere eldre, vil antall nordmenn med hørselstap trolig bli nesten fordoblet frem til  2040. 

Viktig forebygging

HLFs generalsekretær Henrik Peersen er glad for en nedgang av alvorlige hørselstap.

-Det virker som forebyggende tiltak i arbeidslivet og økt fokus på hørselsskader har hatt effekt. Dette viser at det er viktig med fortsatt fokus på forebyggende tiltak i befolkningen i årene fremover. 

Peersen understreker samtidig at HLF deler bekymringen til Verdens Helseorgansasjon, som frykter at halvparten av dagens unge kan ende opp med nedsatt hørsel på grunn av måten vi i dag omgås lyd på.

-Her er det viktig å få gode data og studier i den unge befolkningen, sier Peersen, som er opptatt av at de positive funnene fra HUNT4 ikke må bli en hvilepute for videre innsats på forebygging og kunnskapsformidling.

-På grunn av alderssammensetningen i den norske befolkningen vil det i fremtiden fortsatt være en stor og økende andel med hørselstap, sier HLFs generalsekretær.