Studien som nylig ble publisert i tidsskriftet BMC Public Health er gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttet. De har tatt utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), der befolkningens hørsel har blitt kartlagt med 20 års mellomrom. I fjor kom den første studien som stadfestet at nordmenns hørsel har bedret seg, særlig blant menn i alderen 60-70 år.

Med utgangspunkt i HUNT-materialet har forskerne for første gang i Norge kunnet dokumentere hva som ligger bak de positive tallene. Her har altså fire faktorer utmerket seg: Mindre jobbstøy, færre øreinfeksjoner, mindre røyking og økt utdanning. Det siste bidrar indirekte til bedre hørsel, fordi det er sammenheng mellom utdanningsnivå, helse og livsstil, mener forskerne. 

FØRSTEFORFATTER. Forsker Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet har ledet studien som viser hvorfor nordmenns hørsel er blitt bedre.
FØRSTEFORFATTER. Forsker Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet har ledet studien som viser hvorfor nordmenns hørsel er blitt bedre.

Forebygging nytter

Forsker og førsteforfatter av studien, Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI), mener mindre støyeksponering på arbeidsplassen er en viktig årsak til at menn hører bedre. 

- Det var først i 1970- årene at støy på arbeidsplassen ble anerkjent som et betydelig problem, selv om man ble oppmerksom på dette allerede på 50-60-tallet. Fra 1970 ble det gjort omfattende støyreduserende tiltak, og det er antagelig det vi ser resultatet av nå, sier Engdahl i en pressemelding om studien fra FHI.

Hans medforsker Lisa Aarhus ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) omtaler studieresultatene som en viktig og gledelig tilbakemelding om at støyreduserende tiltak virker og bør videreføres.

Færre betennelser - mindre tobakk

Det er kjent fra tidligere studier at kroniske ørebetennelser i barndommen påvirker hørselen i voksen alder. Økt levestandard, bedre hygiene, innføring av antibiotika, bedre behandling og et bedre helsevesen har bidratt til færre øreinfeksjoner de siste 20 årene. At færre nordmenn har vært gjennom gjentatte ørebetennelser er den faktoren som har gitt kvinner størst hørselsgevinst, viser de nye tallene. Også den store nedgangen i antall røykere de siste 20 årene har en viss betydning.

– Det er en svak sammenheng mellom røyking og hørsel som kanskje tilskrives økt risiko for åreforkalking som påvirker sirkulasjonen i sneglehuset, forklarer Engdahl.

Mange deltakere

Det store datamaterialet med 65.000 deltakere og at hørselen ble målt med audiometri med 20 års mellomrom, er de største styrkene med studien, mener han. Samtidig påpeker han at hørselsmålinger begrenset til to tidspunkter ikke kan si noe om når hørselen begynte å bli bedre, eller hvordan utviklingen kommer til å bli i fremtiden. Et av de store spørsmålene fremover er hvordan bruken av hodetelefoner og musikk rett på øret påvirker hørselen.

Les også: Bedre hørsel blant seniorene