I dag er 18 audiografer tatt ut i streik, men arbeidstagerorganisasjonen Delta trapper opp streiken med å ta ut ytterligere seks audiografer fra mandag den 24.juni.

Sykehusene som rammes av streiken er Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF,  St. Olavs hospital HF, Helse Bergen HF og Sykehuset Sørlandet HF (ved sykehusene i Arendal og Kristiansand er samtlige audiografer fra Delta tatt ut i streik).

Totalt omfatter streiken 277 Delta-organiserte.

Audiografforbundet støtter ifølge sin hjemmeside helhjertet opp om streiken, men leder Håvard Ottemo Paulsen skriver i en sms til Din Hørsel at den er svært uheldig med tanke på ventelister og de som rammes.

Arbeidstagerorganisasjonen Delta streiker for pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. I dag blir ikke deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de hverken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død.

-Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig. Å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for dem det gjelder, sier Deltas leder Lizzie Ruud Thorkildsen til delta.no.