Hørselshemmedes rettigheter er i spill. I løpet av dette året – håper vi – kan det komme avklaringer på hvordan den fremtidige formidling av hjelpemidler skal organiseres og finansieres, og om hvilke tjenester som skal tilbys gjennom tolketjenesten og hvordan den skal organiseres.

HLF vil kjempe for å beholde dagens ordning med finansiering av høreapparater og andre hjelpemidler gjennom Folketrygden – altså gratis for brukerne.

HLF vil også at skrivetolking skal forbli en rettighet finansiert av Folketrygden og organisert innenfor Nav-systemet, men stiller krav om en mer effektiv organisering enn i dag og fremfor alt flere skrivetolker.

Like viktig er kampen for å redusere støykilder i samfunnet.. Helsepolitisk barometer fra Kantar TNS som nå er presentert, viser at et tverrsnitt av befolkningen er alvorlig bekymret over all den støyen vi omgir oss med. Det gjelder både normalhørende og hørselshemmede, unge og gamle.

Én av tre har forlatt en restaurant på grunn av støy. Over halvparten av de spurte etterlyser opplæring i støyvett i barnehager og skole. Støy er et problem i sosiale sammenkomster på jobb og fritid. Syv av ti på reisefot vil ha informasjon på skjerm. 85 prosent av de spurte mener at myndighetene bør gi alle over 60 år tilbud om å teste hørselen.

I 2020 vil én million nordmenn ha en hørselsutfordring. Det er hver femte innbygger.

Derfor bør det ikke herske noen tvil om at hørsel er blitt en av de aller største helseproblemene vi har i Norge, og må tas på alvor.

Kanskje er det på tide at noen med et nasjonalt ansvar tar tak i det?